Notulen ALV 17 mei 2017

Datum:               17 mei 2017

Betreft:               ALV Lokaal Netwerk Den Helder - Schagen

Door:                  Marisa Kroon

Aanwezigen:      38 personen - zie presentielijst

Gasten:              Ted Bruinsma, Mirjam Dijk en André Lont

Locatie:              Restaurant Brekers, Helmweg 9, 1759 NE Callantsoog

1.         Opening 20:05 uur

Jan Bouwes opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

-     Vanavond is de start van de procedurele voorbereidingen GR 2018.

-     De landelijke coalitieonderhandelingen zijn nog niet positief afgerond.

-     In de ALV van de regio Noord-Holland is gesproken over de integriteitsproblematiek en belangenverstrengeling rond de landelijke voorzitter Henry Keizer. Dit willen wij lokaal voorkomen.

-     Gesproken over de uitslag landelijk verkiezingen. 

2.         Benoeming bestuurslid Communicatie Lokaal Netwerk Den Helder-Schagen.

Het bestuur draagt Stefan Slikker voor als bestuurslid. Stefan stelt zich voor tijdens de vergadering. Student HBO-rechten – 20 jaar. Hij wil graag social media naar een hoger niveau tillen. Is erg belangrijk bij de verkiezingen. Rogier Bruin zal na de vergadering met hem contact opnemen omtrent de website.

Stefan wordt bij acclamatie gekozen.

Wij feliciteren hem, heten hem van harte welkom in het bestuur en wensen hem succes. 

3.         Vaststelling agenda

Geen wijzigingen.

4.         Mededelingen/ingekomen stukken

-       Geen ingekomen stukken.

-       Vanavond 38 personen aanwezig, waarvan 31 stemgerechtigden.

-       De gasten worden van harte welkom geheten.

-       Afmeldingen – Willem Ruiten (kandidaat VVD-lid), Jeroen Bais, Minet Ooms, Arjan Ligthart, Piet de Boer, Jeanette de Boer, Jan Roelofsen, Jur Perton, Jan Mooij, Bob Haitsma, Piet Marees, Henk Kliphuis en Han Deutekom.

-       Ledenbestand – 148 leden (66 voor Den Helder en 82 voor Schagen)

o    Vanaf 1 januari 9 aanmeldingen (8 voor Den Helder en 1 voor Schagen)

o    Vanaf 1 januari 7 afmeldingen (5 voor Den Helder en 2 voor Schagen)

-       20 leden hebben geen emailadres ingevoerd in het ledenbestand. Zij krijgen de informatie van het Lokaal Netwerk nog steeds per post. Vanaf heden wordt alleen de agenda verstuurd naar deze leden, tenzij anders aangeven.

-       Voor de notulen graag eerst uw naam noemen en dan vraag/opmerking plaatsen.

-       Bij het controleren van de ledenlijst zijn veel mensen langer dan 40 jaar lid. Zij krijgen een oorkonde. Tijdens de vergadering wordt de oorkonde uitgereikt aan Willem van de Sande en A.J.C. Koomen. Voor degene die niet aanwezig zijn, zal de oorkonde per post verstuurd worden. 

5.         Afscheid bestuur voormalige afdeling Den Helder

Jan bedankt Woody van Loo, Hanneke Kaamer van Hoegee en Minet Ooms voor bewezen diensten en reikt een presentje uit (ook voor het thuisfront). Minet is niet aanwezig. Arian zal zorgen dat de attentie bij haar komt. 

Afscheid bestuur voormalige afdeling Schagen

Jan bedankt Martien Baltus, Arjan Ligthart, Jur Perton en Peter Vlam voor bewezen diensten en reikt een presentje uit (ook voor het thuisfront). Arjan is niet aanwezig, Rachel ontvangt de attentie namens hem. Jur is niet aanwezig. Jan zal zorgen dat de attentie bij hem komt.

Angelique van Wijk heeft zich de afgelopen jaren belangeloos ingezet voor de website en social media van de afdeling Schagen. Jan zal een bloemetje bij haar langsbrengen., 

6.         Notulen opheffing Algemene Ledenvergadering VVD Den Helder 14-02-2017

Geen opmerkingen en worden aldus vastgesteld. 

7.       Financiën – begroting 2017

De begroting is naar de leden gezonden. André Hertsenberg licht aan de hand van Power Point presentatie de inkomsten en uitgaven 2017 toe.

Fracties beheren gemeentelijke fractiegelden en hun afdrachten aan de campagne.

Rogier Bruin - nieuwe bankrekening is aangevraagd en de oude bankrekening worden doorgeschoven naar de fracties, indien zij daar interesse voor hebben.

Hanneke Kaamer van Hoegee – bonussen nieuwe lokaal netwerk vanuit de regio. Toezegging is gedaan en hopen binnenkort deze tegemoet te zien.   

8.         Vaststellen Kaderstellend Advies

Arian Minderhoud licht het Kaderstellend Advies toe en geldt voor Den Helder en Schagen. De leden dienen dit advies vast te stellen.

-       Minimaal 20 kandidaten

Vergadering akkoord.

-       Afzonderlijk aanwijzen lijsttrekker – wordt benoemd in ALV 2 en is daarna adviseur kandidaatstellingscommissie.

Niemand op tegen – aldus besloten.

-       Lijstduwer worden niet afzonderlijk aangewezen

Hanneke Kaamer van Hoegee – Wat als lijstduwer door de leden in ALV 3 naar voren wordt gehaald op de kandidatenlijst. De lijstduwer dient zichzelf terug te trekken.

Niemand op tegen – aldus besloten.

-       Beperking dubbelmandaten wordt opgeheven volgens Statuten Artikel 24.2

John Voulon – moet zijn Artikel 24.4 en zal worden aangepast.

Rogier Bruin – vraagt zich af of dit opgeheven kan worden. Ja, dit kan.

Netty Meermans – je komt in een identiteitscrisis.

Roel Takes – het beperken is alleen voor de komende GR 2018

Sjaak Ruiter – waterschapsverkiezingen zijn gelijktijdig met GR 2018

J. Komen – is voorstander behoudens dagelijks bestuur (gedeputeerde). Hoe wordt daar nu mee omgegaan? Hanneke Kaamer van Hoegee – indien zich bij dubbelmandaat confronterende zaken voordoen trekt kandidaat zich terug en doet niet mee met stemmen.

Daniel Ruiter – is tegenstander van opheffing, is in strijd met balans.

Peter Paul Solkesz – wat is doel van opheffing? Het hogere doel is dat mensen te veel invloed/inspraak krijgen/hebben en dat geldt naar het inzicht van het bestuur niet.

Wordt voorgelegd ter stemming, vier stemmen tegen – rest voor (27).

Beperking wordt opgeheven – aldus wordt besloten.

-       Er is geen sprake van een samengestelde lijst of lijstverbinding

Jonne van de Beek – waarom is hiervoor gekozen? Er zijn nog geen verkennende gesprekken gevoerd.

Rogier Bruin – je kan er een restzetel mee winnen.

Met de kennis die we nu hebben wordt hier niet voor gekozen. Mocht in ALV 2 (verkiezingsprogramma) anders over gedacht worden dan kan hierop worden teruggekomen.

Sjaak Ruiter – Wat als kandidaat zich afsplitst van VVD? Kunnen wij dit vastleggen? Dit is geregeld in de kieswet en kunnen wij niets aan doen.

Woody van Loo – als je de kiesdrempel haalt, moet je de functie aanvaarden. Dit kan bij de kandidaatstellingscommissie aangegeven wordt.

Kees Visser – als je de kiesdrempel haalt, mag je de functie aanvaarden.

Rogier Bruin – moet direct na ALV 1 toestemming voor gevraagd worden bij hoofdbestuur. Jan Bouwes – hoe ver ga je mee met het andere verkiezingsprogramma. Advies niet doen.

Voorstel advies wordt overgenomen door de vergadering.

-       De definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld middels een ledenvergadering

Kees Visser – wie heeft stemrecht? Tijdens ALV3 (22 november) moet je 6 maanden lid zijn (dus 22 mei is de deadline)

-       Bij het vaststellen van de concept voorlopige groslijst tijdens ALV2 hebben voorlopige kandidaten toegang tot de kandidaatstellingsvergadering en mogen aan de beraadslaging en stemming deelnemen. Attentie voor stemrecht.

Voorstel bestuur om dit te accorderen –  wordt unaniem overgenomen.

-       Bij het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst tijdens ALV3 hebben voorlopige kandidaten toegang tot de kandidaatstellingsvergadering en mogen aan de beraadslaging en stemming deelnemen. Attentie voor stemrecht.

Voorstel bestuur om dit te accorderen – wordt overgenomen met meerderheid van stemmen.

Roel Takes – is er een minimum aan het aantal personen? Nee.

Netty Meermans – de kandidaten mogen zich tijdens ALV2 en ALV3 voorstellen.

Jac Kaan – waar wordt in ALV2 over gestemd? Verkiezingsprogramma en lijststrekker.

Woody van Loo – zijn ALV2 en ALV3 voor Den Helder en Schagen gescheiden? Ja, wel op dezelfde dag en locatie, maar in gescheiden zalen. Leden hebben alleen stemrecht in de gemeente waar zij wonen. De voorzitter vergadering Den Helder is Arian. De voorzitter vergadering Schagen is Jan

Kees Visser – is het de bedoeling dat kandidaten een ((te) groot) betoog houden om hoger op de kandidatenlijst te komen? Nee, kort betoog van lid met tegenkandidaat. Voorstel van de kandidaatstellingscommissie is zwaarwegend en overgenomen door kandidaatstellend bestuur. Indien nodig zal de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie het betoog beantwoorden met korte tegenargumentatie. Daarna is discussie gesloten en volgt statutaire stemming.

John Voulon – kandidaten moeten zich kunnen voorstellen.

Kees Visser – er zijn ook vergaderingen waar de lijst van de kandidaatstellingscommissie overgenomen wordt door de leden. Als tijdens de ALV3 een lid opstaat en verzoekt de lijst over te nemen, kan dat. Dit is aan de leden. Wij kunnen op voorhand de kandidaatstellingscommissie niet het mandaat geven.

Peter Paul Solkesz – meent dat dit wel mogelijk is.

Sjaak Ruiter – er wordt indien nodig voor elke plek schriftelijk gestemd.

De argumentatie van de verkiezingscommissie wordt meegestuurd met de agenda ALV3. Daarnaast kunnen de kandidaten zich presenteren. Zo hebben de leden voldoende informatie om tot een besluit te kunnen komen.

In het tijdschema staat de procedure vermeldt.

-       Richtlijnen aan kandidaatstellingscommissie m.b.t. kandidatenlijst / individuele kandidaten / formele eisen / Overig

Rogier Bruin – mag je toetreden tot bestuur als je zitting hebt in raadscommissie (schaduwfractie)? Vanuit het bestuur is daar geen bezwaar tegen. Maar beslissing ligt bij de fractie.

Kees Visser – ziet dit als dubbelmandaat en moet je niet willen. Uitzondering daargelaten.

Rogier Bruin – maken wij gebruik van ledenraadpleging? Nee, wij doen dat in een ledenvergadering. 

Het kaderstellend advies wordt, zoals het vanavond besproken is, overgenomen en vastgesteld en zal derhalve als leidraad overgedragen worden aan de kandidaatstellingscommissie. 

Als U zich kandidaat wilt stellen, bij deze de nadrukkelijke oproep om dit zo snel mogelijk te doen en niet te wachten tot 1 september 2017.

9.         Mededelen Kandidaatstellingscommissie

De kandidaatstellingscommissie Den Helder is benoemd door het bestuur in de bestuursvergadering van 3 mei 2017 en wordt tijdens de vergadering aan de leden medegedeeld.

-     Cees Roem – voorzitter (wethouder Bergen)

-     André Hertsenberg

-     Peter-Paul Solkesz

De kandidaatstellingscommissie Schagen is benoemd door het bestuur in de bestuursvergadering van 3 mei 2017 en wordt tijdens de vergadering aan de leden medegedeeld.

-        Monique Stam – voorzitter (wethouder Heerhugowaard)

-        Folkert Bakker

-        Jan Bouwes

-        Jac Kaan

-        John Voulon

Mededelen Commissie Verkiezingsprogramma

Commissie Verkiezingsprogramma Den Helder

-        Rogier Bruin

-        Jan Klopstra

-        Arian Minderhoud

-        Jan Mooij (Detailhandel)

-        Jan Roelofsen (Toerisme en Recreatie)

-        Kees Visser

Commissie Verkiezingsprogramma Schagen

-        Jonne van de Beek – kandidaat-voorzitter

-        Ingo Kroon

-        Jur Perton

-        Willem van de Sande

Roel Takes heeft zich ook aangemeld en zal toegevoegd worden aan de lijst.

Hanneke Kaamer van Hoegee geeft aan dat indien er gegevens nodig zijn op provinciaal gebied zij benaderd kan worden voor informatie.

In brede zin wordt aangegeven dat het belangrijk is om zoveel mogelijk diensten te leveren. 

Mededelen Campagnecommissie

Campagnecommissie Den Helder

-        Rogier Bruin

-        André Hertsenberg (financiën)

-        Kees Visser

Campagnecommissie Schagen

-        Tineke Ackerman

-        Martien Baltus

-        Jonne van de Beek (treedt af)

-        André Hertsenberg (financiën)

-        Willem van de Sande

-        Stefan Slikker

10.       Mededelen voorlopige aanmeldingen Kandidaten GR Den Helder – alfabetische volgorde

Leo Bekker

Rogier Bruin

Piet Conijn

Adriana Hogendoorn

Jan Klopstra

Janneke Kostelijk

Mededelen voorlopige aanmeldingen Kandidaten GR Schagen – alfabetische volgorde

Tineke Ackerman

Jonne van de Beek

Ingo Kroon

Arjan Ligthart

Piet Marees – op uitdrukkelijk verzoek lijstduwer

Jur Perton

Thomas van der Ploeg

Willem van de Sande

Roel Takes

Peter Vlam

Probeer mensen te benaderen om mee te doen aan deze kandidaatstelling.

11.       Tijdschema Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het tijdschema is toegestuurd met de agenda.

Uiterlijk 1 november advies kandidaatstellingscommissie definitieve groslijst kenbaar maken aan bestuur.

Uiterlijk 8 november advies-kandidatenlijst (definitieve groslijst) sturen aan de leden, inclusief een schriftelijke toelichting waarin de volgorde van de kandidaten wordt gemotiveerd.

In ALV3 wordt volgens de Statuten - heel strak – gestemd.

J. Komen – stemrecht – graag vóór ALV3 controleren of contributie betaald is. De penningmeester zal dit goed controleren.

Mededelen coördinator

Dag van de kandidaatstelling – 7 februari 2018.

Inleveren van de kandidatenlijsten bij de gemeenten.

Arian Minderhoud en André Hertsenberg voor afdeling Den Helder.

Marisa Kroon en Jan Bouwes voor afdeling Schagen. 

Mededelen kandidaatstelling bestuur

Het bestuur heeft intern afgesproken dat - in geval van familiaire betrekkingen – het betreffende bestuurslid neemt niet deel aan de besluitvorming en de beraadslaging omtrent de definitieve groslijst.

In dit geval betreft het Ingo en Marisa Kroon.

De vergadering heeft hieromtrent geen commentaar en is hiermee akkoord. 

12.       Actuele politieke informatie fractievoorzitter Den Helder

Kees Visser geeft informatie over de actuele politieke onderwerpen.

Den Helder werkt samen met de Stadspartij Den Helder. Zij hebben gekozen voor 2 wethouders van GroenLinks-kleur. Dit heeft zijn weerslag op het Sociaal Domein.

Strategische visie – 3 prioritaire gebieden:

-        De binnenstad – is nog steeds in uitvoering.

§  Nieuwe bibliotheek.

§  Aantrekkingsplan samen met woningstichting.

-        Willemsoord

§  Nieuwe schouwburg – komen in zwarte cijfers 

-        De haven

§  Olie en gaswinning.

§  Energie-akkoord – parken voor wind op zee

§  Fossiel naar duurzaam

-        Kadernota / kaderbrief – inrichting openbare ruimte – wijkgericht werken.

Lokale politiek heeft links karakter.

-        Aantal VVD kiezers bij vorige landelijke verkiezingen 7.300 – boven landelijk gemiddelde. In de stad 21% en in Juliandorp zelfs 25%.

-        Stadhuis – VVD is tegen renovatie en voor nieuwbouw. 

Actuele politieke informatie fractievoorzitter Schagen

Jonne van de Beek schetst de politieke situatie in Schagen.

-        In jaarverslag gemeente Schagen staat dat VVD vorig jaar uit de coalitie gestapt, maar de coalitie heeft de VVD de deur gewezen, daar de VVD niet wilde meegaan in een ozb-verhoging van 11%. Achteraf blijkt deze verhoging niet nodig te zijn geweest. Wij houden nu bijna € 5 milj. over.

Inzet VVD: opvang precariorechten, besteden gemeenschappelijke middelen, ozb-verhoging tenietdoen.

-        De huidige coalitie voert nu nog steeds de plannen uit van de coalitie met de VVD

-        Verkoop oude gemeentehuis Harenkarspel – motie van wantrouwen ingediend. Niet gehaald op 2 stemmen.

-        Gesproken over de huidige verstandhouding met het CDA.

-        Landelijke verkiezingen:

o   VVD - 10.000 stemmen

o   D’66 – 4.000 stemmen

o   CDA – 3.000 stemmen 

13.       Rondvraag

-        Adriana Hogendoorn – locatie vindt zij niet geschikt. Gezocht zal worden naar een afgesloten ruimte.

Jonne van de Beek geeft aan dat de bestuursvergaderingen openbaar zijn.

Dit betekent ook dat de pers aanwezig kan zijn.

Dit zal meegenomen worden in de bestuursvergaderingen. Gekeken zal worden hoe deze politieke netwerkavonden in te vullen.

Netty Meermans geeft aan om bij deze vergaderingen goede politieke sprekers uit te nodigen.

ALV2 en ALV3 zijn niet openbaar.

-        Rogier Bruin – doet een oproep aan de leden welke bijdrage zij kunnen leveren om te ondersteunen bij de komende verkiezingen.

-        Willem van de Sande – wil graag dat het bestuur afstand doet van de perikelen rond de heer Keizer. De voorzitter geeft aan dat het de aandacht heeft van de regiobestuurders en zeker zal terugkomen tijdens het voorjaarscongres.

-        De heer Thiry geeft aan dat de verkeersborden gewijzigd/weggehaald zijn bij Callantsoog. Graag dit opnemen met de fractie Schagen. 

14.       Sluiting 21:30 uur

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de bestuursleden voor haar inbreng de afgelopen periode, waarin tweewekelijks een bestuursvergadering plaatsgevonden.