Dualisme en liberalisme gaan hand in hand

Dualisme is voor de VVD hét middel om de taken binnen het gemeentebestuur helder te onderscheiden:

De gemeenteraad bepaalt wát en wanneer iets moet gebeuren en stelt het budget daarvoor beschikbaar en  controleren de ambtelijke inspanning om uitvoering te geven aan deze opdrachten.

Het college van B & W bepaalt hóe er wordt uitgevoerd (binnen het beschikbaar gestelde budget en de gestelde voorwaarden van de gemeenteraad). Het college dient de raad hierover actief te informeren.