Midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is de belangrijkste motor voor de werkgelegenheid. De VVD vindt dat het beleid dat de verschillende overheden voeren ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf, goed op elkaar afgestemd moet zijn.

Bestemmingsplannen met betrekking tot bedrijfsconcentraties, zoals gezondheidcentra en Brede Scholen, moeten zo flexibel zijn, dat bij veranderende omstandigheden leegstand wordt voorkomen. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

De VVD vindt dat de mogelijkheden t.a.v. de openingstijden in de Winkeltijdenwet zo ruim mogelijk moeten worden benut. De VVD is van mening dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen wanneer zij de winkel open willen hebben; ook op zondag. In dit kader is de VVD van mening dat de gemeente Schagen een toeristische gemeente is, waardoor de openstellingmogelijkheden ruimer kunnen zijn. De VVD wil dit maximaal benutten. Dit biedt specifiek kansen voor Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Schagen, Petten, Sint Maartenszee en Callantsoog. Voor wat betreft Callantsoog deze is al als toeristische kern aangeduid.

Om te komen tot een evenwichtig vestigingsbeleid is het belangrijk dat er, in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven, een nieuwe inventarisatie wordt gemaakt van alle bedrijfsterreinen binnen de gemeente m.b.t. het gebruik en de bestemming. De VVD wil bestaande en verantwoorde situaties qua vestiging behouden.

In hun dagelijkse bedrijfsvoering hebben ondernemers te maken met tal van wetten, regels en vergunningen. De VVD wil deze regeldruk verminderen door strijdige regels aan te pakken, vergunningen te schrappen, administratieve lasten en toezicht te verminderen en de dienstverlening te verbeteren via één bedrijfscontactfunctionaris.

Om van deze gemeente geen slaapgemeente te maken zal alles op alles gezet moeten worden om de jeugd hier te houden. Dit betekent dat onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en infrastructuur goed op elkaar moeten worden afgestemd.

Werkgelegenheid komt vooral van het bestaande bedrijfsleven. De VVD pleit voor periodiek overleg met het bedrijfsleven om tijdig knelpunten en veranderingen te signaleren en daar adequaat op te anticiperen.