Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijke (groeiende) economische dragers binnen ons gemeentelijk gebied en we moeten deze ontwikkeling blijven volgen. Het is een schone werkgelegenheid en past uitstekend in ons mooie gebied.

Met het vooruitzicht op de vergrijzing van de bevolking zal steeds meer sprake zijn van dagjesmensen en korte vakanties. De regio zal zich nog meer moeten profileren als aantrekkelijk toeristisch gebied door uitbreiding van het fietspadenplan, wandelpaden, vaarroutes en uitbreiding van het aantal overnachtingplaatsen. Het blauwe lint moet volledig ontsloten worden om vanuit geheel Nederland naar onze regio te kunnen varen. Ook de unieke cultuurhistorische waarden van onze Noordkop kunnen veel beter worden benut door onder andere de VVV en de Leisure Board i.o. hier meer bij te betrekken. Deze verbetertaken liggen bij de regio en kunnen alleen in regionaal verband (o.m. samen met de VVV) worden gerealiseerd. De VVD zet zich in om dit door samenwerking mogelijk te maken.

De gemeente gebruikt de toeristenbelasting al jaren om gaten in de begroting te dichten. De VVD pleit voor een besteding van deze gelden aan zaken waar de toerist echt iets aan heeft of anders deze belasting af te schaffen.

De kop van de haven in Schagen speelt een belangrijke rol. Deze haven is inmiddels fraai opgewaardeerd maar de entree vanuit het centrum ziet er niet aantrekkelijk uit. Hoewel de gronden op de kop van de haven in particulier bezit zijn, pleit de VVD er voor om met de huidige eigenaren afspraken te maken om de verdere uitstraling van het havengebied te verbeteren. We denken daarbij aan de vestiging van een hotelaccommodatie en watergebonden en recreatieve bedrijven.

De VVD wil Petten opwaarderen tot een volwaardige badplaats waarbij een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Westerduinweg richting het centrum noodzakelijk is. Daarnaast ondersteunt de VVD de plannen om de duinen te verbreden in de richting van het centrum van het dorp Petten. Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen het centrum van het dorp en het strand. Voorts blijft de VVD een groot voorstander van een buitendijkse recreatieve haven. Al deze maatregelen zullen de leefbaarheid van Petten ten goede komen en zullen leiden tot betere toeristische- en economische kansen.

Het verder verbeteren van de jachthaven en de kop van de haven van Schagen en de door de VVD gewenste ontwikkeling van Petten aan Zee zal een verdere impuls zijn voor de varende toeristische sector. De VVD wil hierop de komende periode resultaten boeken in samenwerking met de particuliere sector.

Vanwege de grote concurrentie met het buitenland, de goedkope vliegreizen en de hogere kwaliteitseisen van de consument zal in de toeristische sector aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden, vooral in kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging. Dit kan onder ander door het verbeteren van de entrees van dorpen, goede en uniforme bebording naar aantrekkelijke toeristische plekken en door het aanbrengen van toiletten, douches en kwalitatief hoogwaardige fietsenstallingen bij strandopgangen en vaste recreatieobjecten. Verdere verbetering kan worden aangebracht door het aangeven van hardloop- en skeelerroutes.

De VVD stimuleert de promotie en de verdere ontwikkeling van slechtweer voorzieningen door bijvoorbeeld het oprichten van een informatiecentrum in samenwerking met de bedrijven die gevestigd zijn op de onderzoekslocatie Petten, Stichting Innovatief Zijpe, promotie van het achterland van de dagrecreatie zoals Holle Bolle Boom, dierentuin, musea enz.


De recreatieve aspecten van het provinciale monument “de West Friese Omringdijk” moeten blijvend worden bevorderd.

De VVD vindt het voor de recreatieve sector van belang dat de Blauwe Vlag wappert op onze stranden, de haven van Schagen en daar waar dit nog meer kan. Het onderscheidend vermogen neemt echter af doordat op veel plaatsen gewerkt is aan een betere waterkwaliteit. Dit geeft aan dat we verder moeten in de ontwikkeling van onderscheidende voorzieningen. De VVD zal zich hier actief voor inzetten.

De VVD vindt de aanwezigheid van de regio VVV, die actief is binnen onze gemeente belangrijk. Een VVV alleen is niet voldoende. De huidige wijze van financieren en bedrijfsvoering is niet meer in overeenstemming met de huidige economische inzichten. De VVD wil, dat er meer I-Points / hotspots worden opgericht met internetfaciliteiten voor de toerist. Reclamebudgetten van ondernemers en overheden dienen gebundeld en ingezet te worden voor landelijke en europese promotie voor deze regio (De Kop).