Agrarische sector

De agrarische sector is en blijft een belangrijke economische drager van ons gemeentelijk gebied. De agrariër heeft enerzijds de rol van landschapsbeheerder bij uitstek en anderzijds die van werkgever. De agrariër in het algemeen, staat bekend als de goedkoopste landschapsbeheerder en daarom moet de gemeente deze sector voldoende kansen bieden om dat ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken.

De nota “cultuurhistorische waarden buitengebied” van onze gemeente is in goede harmonie met de belanghebbenden in Schagen opgesteld en moet worden herijkt voor de gehele gemeente. De financiële consequenties van de nota moet volgens de VVD niet bij die agrariër alleen komen te liggen, maar gedragen worden door alle belanghebbenden.

De VVD vindt dat de gemeente bij de vaststelling van bestemmingsplannen van het buitengebied rekening moeten houden met de te verwachten ontwikkelingen. Met andere woorden: voldoende mogelijkheden voor structuurverbetering, bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbebouwing (uitbreiding van het bouwblok voor agrarische bedrijven tot twee hectare), maar ook voor functiewijziging van gebouwen, zodat het platteland leefbaar blijft. Hierbij kan men denken aan zorgboerderijen of kleinschalige recreatie en toerisme. De (wijziging naar) woonfunctie in bestemmingsplannen in het buitengebied mag niet leiden tot belemmeringen van de normale agrarische bedrijfsvoering op nabij gelegen bedrijven.

Het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden in de nabijheid van agrarische productiegebieden dient te geschieden op vrijwillige basis en mag geen schaduwwerking hebben op de naburige agrarische percelen. Er dient rekening te worden gehouden met voldoende buffers om schade voor de agrarische productie uit te sluiten.

Tijdelijke en veilige huisvesting van seizoenarbeiders op het bedrijf waar deze werkzaam zijn, moet krachtig gesteund worden. Landschappelijke huisvesting is gewenst maar dient wel te voldoen aan de voorschriften.

Bij alle bouw– en waterplannen moet voldoende aandacht zijn voor de waterhuishouding.

De regeling “Ruimte voor Ruimte”, die verpaupering van het buitengebied moet bestrijden, moet ruim geïnterpreteerd worden.

De VVD is voor behoud van de stolpen in onze gemeente.