Politieke cultuur

Volksvertegenwoordigers van de VVD Schagen staan met beide benen in de samenleving en weten wat er bij de burger leeft.

De gemeenteraad neemt het initiatief tot planvorming. Het is van groot belang de inwoners daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.

De VVD wil op alle manieren bijdragen aan verbetering en versterking van de lokale democratie. Het college en de raad moeten daarom openstaan voor rechtstreeks contact met de inwoners.

Samen met herkenbare en aanspreekbare volksvertegenwoordigers dragen hoorzittingen, wijk- of buurtbijeenkomsten, dorpsraden en het burgerinitiatief bij aan de betrokkenheid van de inwoners met het lokale bestuur.

De VVD is van mening dat hoge eisen mogen worden gesteld aan gemeentebestuurders. Integriteit, kennis en kunde staat daarbij voorop.

De VVD is voorstander van maatschappelijke nevenfuncties van onze raadsleden en wethouders, omdat deze bijdragen aan betrokkenheid van een goed bestuur. Deze nevenfuncties moeten openbaar inzichtelijk zijn en mag hierbij geen belangenverstrengelingen optreden.