Bureaucratie

Bij nieuwe initiatieven dient het gemeentelijk apparaat constructief met inwoners, het lokale bedrijfsleven en andere belanghebbenden mee te denken.

De VVD is van mening dat jaarlijks een evaluatie op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente moet worden uitgevoerd. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen.

De VVD geeft absolute prioriteit aan vermindering van de gemeentelijke bureaucratie. Regels en procedures die lokaal tot stand komen, dienen praktisch, uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn zodat de klant niet van ‘het kastje naar de muur’ wordt gestuurd.

De VVD is voor heldere taakafbakening van organisaties, zoals de GGD, HVC, Veiligheidsregio, Regionaal Archief, Milieudienst (RUD) etc, ter voorkoming van overlappen en daardoor negatieve kosten consequenties. Door de gemeentelijke herindeling is de VVD van mening dat de gemeente meer invloed moet kunnen uitoefenen op het beleid en controle van deze organisaties.