Veiligheid speerpunt van de VVD

Onderzoek heeft uitgewezen dat onze gemeente een relatief veilige gemeente is via de monitor “waar staat je gemeente”. Zie ook waarstaatjegemeente.nl

Het waarborgen van de openbare orde en veiligheid behoort tot de kerntaken van de overheid. De VVD vindt het een goede zaak, dat deze taak is toebedeeld aan de burgemeester.

Om te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidszorg, dient de gemeente de regie op zich te nemen om alle partners in de veiligheidsketen aan te sturen.

De VVD wil de politie op straat meer zichtbaar maken om deze veiligheid te versterken.

De VVD is een voorstander van samenwerking met omliggende gemeenten om het uitgaan nog veiliger te maken. Dit kan mede worden bereikt door uitvoering van het horecaconvenant dat in de stad Schagen is opgesteld. Dit convenant is samen met de horeca, politie, gemeente en politiek tot stand gekomen en zou uitgebreid moeten worden voor alle kernen in de nieuwe gemeente. Wijzigingen in sluiting- of toelatingstijden dienen regionaal te worden overeengekomen met inachtneming van de omstandigheden in de verschillende uitgaansgebieden.

De VVD is voorstander van cameratoezicht in en rond specifieke risicogebieden. Gebleken is dat de veiligheid en daarmee het veiligheidsgevoel toeneemt.

De VVD wil de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) uitbreiden met meer bevoegdheden om beter in te kunnen spelen op lokale situaties.

De BOA zal inwoners en bedrijven aanspreken op eventuele tekortkomingen of overtredingen met het doel de leefbaarheid te verbeteren en de veiligheid te versterken.

Indien noodzakelijk moet de BOA de mogelijkheid hebben om bestuurlijke boetes op te leggen. Deze boetes kunnen worden uitgedeeld voor diverse vormen van overlast.

Ook wil de VVD invloed uitoefenen om de verrommeling op particuliere terreinen een halt toe roepen waar dat mogelijk is.

Voor de inwoners van onze gemeente zijn hangjongeren en/of alcohol- en drugsgebruikers in de openbare ruimte, een doorn in het oog en geven de burgers een onveilig gevoel.

De VVD is voorstander van een goede en adequate handhaving en betere voorlichting over drugs- en alcoholgebruik waarbij ouders en het onderwijs actief worden betrokken.