Politie

De VVD is voorstander van een harde aanpak van personen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente en politie. Ook inwoners en ondernemers hebben daar een rol in.

Gezamenlijk optreden van bestuurlijke- en justitiële handhaving biedt een effectieve aanpak van problemen.

Afname van criminaliteit en verbetering van de veiligheidsbeleving zal de leefbaarheid verhogen. De ambitie van de VVD bestaat uit drie speerpunten: Veilig Wonen, Veilig Uitgaan en Partnerschap.

Criminaliteit en overlast van hangjongeren wordt niet getolereerd! Naast handhaving is het voorkomen van groot belang.

De VVD denkt aan de rol van jeugdzorg, de verslavingszorg en het onderwijs.

De inzet van (wijk)agenten, surveillanten, vrijwillige politie, BOA, toezichthouders en milieu-inspecteurs moet op basis van een integraal handhavingsbeleid gebeuren.

De VVD wil de invloed van de gemeenteraad op de prioriteitstelling en werkwijze van de politie versterken. Dit moet de effectiviteit ten goede komen. De VVD denkt daarbij aan zaken als solo-surveillance, directe administratieve afhandeling door de agent via een laptop of smartphone.

“Blauw moet uit blik”. Dit betekent meer agenten zichtbaar op straat.

Ook de leidinggevenden moeten zich meer met het reguliere politiewerk bezig gaan houden om voeling te krijgen met de werkvloer.

De VVD is van mening dat de burgemeester dit voortdurend bespreekbaar moet houden.

Bij evenementen is de organisator verantwoordelijk voor de handhaving van de orde binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden; daarbuiten is het de taak van de politie.

De VVD vindt dat de gemeente en de organisator(en) van een evenement duidelijke afspraken moeten maken over de inzet van de politie en andere (hulp)diensten, waarbij de kosten van deze inzet niet kunnen worden afgewenteld op de gemeenschap.

De VVD zet zich in om in het zomerseizoen meer politie op de been te hebben vooral langs de kust en bij grootschalige evenementen.

Bezuinigingen, die op rijksniveau plaatsvinden, mogen niet leiden tot minder inzet van politiemensen binnen onze gemeente. Wij maken ons zorgen over de personeelssterkte, Eén wijkagent per 15.000 inwoners en slechts één surveillanceauto in de nachtelijke uren is absoluut onvoldoende.