Brandweer

Een zorgvuldige risicoanalyse moet de basis zijn van het veiligheidsbeleid ten aanzien van brandweerzorg en rampenbestrijding. De vergunningverlening moet daar op worden afgestemd. De veiligheid van de burger staat te allen tijde voorop.

De VVD wil een preventiegericht beleid. Voorkomen is beter dan genezen! Burgers moeten gestimuleerd worden hun woning veiliger te maken door actief te wijzen op het Keurmerk Veilig Wonen den de brandweerdeskundigheid bij het afgeven van vergunningen.

De VVD wil het initiatief nemen om het overleg met het NRG te heropenen voor adequate assistentie van de bedrijfsbrandweer bij calamiteiten in Petten of op andere wijze dit te regelen in samenwerking met de Veiligheidsregio.

Versterking van de regionale structuren ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg is van groot belang. Invulling dient lokaal georganiseerd te worden.

De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is een onmisbaar gegeven voor haar voortbestaan. De werkbelasting van brandweervrijwilligers neemt steeds meer toe. Landelijk heeft dit er toe geleid dat er een terugval is in het aantal vrijwilligers. De VVD is bereid om de vrijwilligers en hun werkgevers te compenseren voor de financiële gevolgen van het arbeidsverzuim. Ook de (financiële) risico’s moeten voldoende worden afgedekt.

Als gevolg van de grote rampen in het verleden, worden er steeds hogere eisen aan de brandweermensen gesteld. Hierdoor moet er extra geïnvesteerd worden in oefening, opleiding en materieel om een slagvaardig brandweerkorps te waarborgen. De VVD vindt dat hierop niet bezuinigd mag worden.

Extra aandacht gaat uit naar onze mooie duingebieden en de zorg voor voldoende brandputten in dit areaal.