Verkeer en wegen

De VVD vindt het gewenst dat er zo snel mogelijk een gemeentelijk verkeer en vervoersplan wordt vastgesteld. In dat plan wordt duidelijk gemaakt waarom een samenhangende visie leidt tot noodzakelijke aanleg, versmallingen en/of onderhoud van wegen.

In de gemeente, en dan vooral op het grondgebied van de 'voormalige' gemeente Harenkarspel, is een nieuwe oost–west verbinding zeer noodzakelijk. Deze verbinding zou kunnen worden gerealiseerd vanaf de N245, kruising met de Warmenhuizerweg, via deze weg naar de Dergmeerweg met een nieuwe verbindingsweg naar de Oostwal. Op termijn kan worden beoordeeld of het eventueel doortrekken van deze verbindingsweg tot aan de veilingweg gewenst en noodzakelijk is. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande wegenstructuur met korte stukken nieuw aan te leggen weg.

Omdat de Zuiderweg in Schagen te maken heeft met een verkeersinfarct, pleit de VVD ervoor om ten zuiden van Schagen een doorsteek te maken van de N245 naar de N241. Deze verbinding zou de Zuiderweg, en deels de Westerweg, aanzienlijk ontlasten en kan tevens dienen als een toegang tot de wijk Muggenburg. Een andere mogelijkheid is de ondertunneling van de Zuiderweg bij de spoorwegovergang. De VVD zet in om onderzoek te kunnen doen door de gemeente naar de haalbaarheid hiervan.

De bereikbaarheid van centra staat hoog op de prioriteitenlijst van de VVD. Het volledig autovrij maken van de Markt in Schagen zal van de VVD geen steun krijgen. De bedrijvigheid op de Markt in combinatie met de parkeergelegenheid rondom de kerk blijft voor de VVD een belangrijk punt. Naar de mening van de VVD kan er een goede samenhang zijn tussen autoverkeer en het langzaam verkeer in het centrum van Schagen en de verschillende kernen.

Het uitgebreide wegennet, inclusief fietspaden, moet goed onderhouden worden. De kwaliteit van de wegen mag niet de sluitpost van de begroting zijn. Binnen de bebouwde kom moeten wegen en trottoirs ook veilig zijn. Het veilig inrichten van nieuwe woonwijken is voor de VVD belangrijk. De VVD is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de wegen in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) thuis hoort bij het Hoogheemraadschap.