Ondernemen

Het midden en kleinbedrijf, de toeristische- en de agrarische ondernemers en de bouwsector in de gemeente Schagen, Seed- en Bio-Valley, (Greenport) en Leisure Board, worden in onze gemeente als ruggengraat van de economie beschouwd. Hier wordt de meeste werkgelegenheid gecreëerd. Om ondernemers te ondersteunen moet de gemeente een voorwaardenscheppend beleid voeren en in overleg treden met deze sectoren.

De VVD vindt dat gezond lokaal economisch beleid gestoeld moet zijn op samenwerking en gestructureerd overleg tussen gemeenten, bedrijfsleven, relevante organisaties en het onderwijs. De VVD pleit voor één bedrijfcontact functionaris, die een brugfunctie vervult tussen bedrijf en gemeentelijke organisatie. Daarnaast wil de VVD het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengen. Actief inzetten op meer stageplekken en lezingen door ondernemers voor leerlingen. Naar de mening van de VVD is uitwisseling van kennis nodig zodat leerlingen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.

De gemeente Schagen moet streven naar een aantrekkelijk en activerend productie- en investeringsmilieu, met als doel de werkgelegenheid te bevorderen. Innovatieve projecten dienen door de gemeente te worden gestimuleerd. Dit kan worden bereikt door ondermeer ondernemers te faciliteren en in constructieve sfeer mee te zoeken naar de mogelijkheden.

De VVD vindt dat bedrijfsterreinen binnen onze gemeente regelmatig gerevitaliseerd moeten worden om de aantrekkelijkheid van deze terreinen te behouden dan wel te vergroten.

Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de woonkernen is belangrijk. Aan een dergelijk klimaat dragen winkels en dienstverlenende bedrijven een belangrijk steentje bij. Het is van belang om bedrijven die buiten deze categorieën vallen (bijv. productiebedrijven), te stimuleren om bij herhuisvesting of herinvestering te kiezen voor onze lokale, bestaande bedrijventerreinen. De VVD vindt dat het mogelijk moet zijn om in het buitengebied dienstverlenende bedrijven te huisvesten, mits deze van beperkte omgang zijn en de vestiging niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de omgeving. Bij het vrijkomen van agrarische bebouwing kan deze mogelijkheid een positieve wending geven aan het buitengebied en het bevordert het behoud van karakteristieke bebouwing.

De VVD vindt dat de gemeente naast een goed economisch beleid ook een doeltreffend arbeidsmarktbeleid moet voeren. Een goede afstemming tussen beide beleidsvelden is onontbeerlijk.