Primair onderwijs

Het basisonderwijs moet tot de basis dorpsvoorzieningen gerekend worden. De VVD vindt het belangrijk, dat in iedere kern basisonderwijs gehandhaafd blijft, liefst in combinatie met kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie. Door integratie van de school in het dorp worden zowel de sociale cohesie als sociale controle bevorderd. Vooral in de kleine en middelgrote kernen is aanwezigheid van een brede school een invulling voor sociale cohesie en het middel om het voorzieningenniveau op peil te houden. Andere activiteiten zoals kinderopvang, sport en culturele activiteiten passen uitstekend in het concept van de brede school voor het basisonderwijs.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen met leermoeilijkheden te vergroten, moet samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en het primaire onderwijs worden opgepakt. Er moet een doorgaande leerlijn zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar, ook na het primair onderwijs!

Samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven zijn belangrijk voor de latere beroepskeuze. Deze moeten worden gestimuleerd voor alle leerlingen van de hoogste klassen van het primaire en het voortgezet onderwijs.