Cultuur

Op het gebied van cultuur heeft onze gemeente heel wat te bieden. De VVD staat voor behoud van bestaande culturele voorzieningen. Culturele voorzieningen en initiatieven dienen actief samen te werken met onderwijsinstellingen.

De VVD kiest voor bevordering van het particulier initiatief, waarbij wenselijkheid, kwaliteit en laagdrempeligheid als voorwaarde worden gehanteerd. De VVD vindt het belangrijk dat onze gemeente hierin een voorwaardenscheppende rol speelt. Particuliere initiatieven en initiatieven van non-profit organisaties en serviceclubs, moeten, waar mogelijk, worden gefaciliteerd. Hierbij dient wel een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden.

De VVD is voorstander van een planmatig opgezet monumentenbeleid. Door voorlichting, advisering, garantstelling en dergelijke kunnen initiatieven tot behoud en herstel van monumenten worden ondersteund.

De VVD is van mening dat de bibliotheekvoorziening geborgd moet blijven in onze gemeente. De laagdrempelige toegang tot bibliotheekmateriaal is een belangrijk aspect voor de ontwikkeling- en informatievoorziening voor jong en oud. De VVD verwacht van de bibliotheken dat zij zich aanpassen aan de ontwikkelingen en wijzigingen in haar doelgroepen en dat de bibliotheken een nauw samenwerkingsverband aangaan met het primair onderwijs, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.

Kunst moet zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. Onze culturele verworvenheden dragen we aan jongeren over. Kennis en belangstelling voor kunst en cultuur dienen door onderwijs- en kunstinstellingen gestimuleerd te worden. De VVD bevordert samenwerking tussen instellingen en bedrijfsleven (commerciƫle sponsoring) en verdere intensivering van kunsteducatie.

De VVD wil graag werken met een Kunst Adviesraad in de nieuwe gemeentelijke organisatie. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en/of het college van burgemeester & wethouders en draagt zorg voor het gemeentelijk kunstbezit.