Jongeren

Ouders en verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak moeten worden gestimuleerd.

De VVD is voor het creëren van ruimten voor jongeren in de vorm van ontmoetingsplekken, trapveldjes/Cruijff courts, half-pipes en wil dat het jeugdwerk stimulerend werkt om jeugd te binden met de (sport-) verenigingen.

De VVD is voorstander van het oprichten van een jongerenadviesraad in samenwerking met onderwijsinstellingen. Deze jongerenadviesraad kan het college en de raad gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Wij zijn voorstander van een goede voorlichting op het gebied van drugs en alcoholgebruik. Dit dient al vroeg te beginnen (groep 7/8 en de brugklas). De VVD staat achter het project “ Helder in de Kop” en beseft dat deze cultuuromslag een lange adem nodig heeft.

De VVD is voorstander van het ontwikkelen van jeugdbeleid dat gericht is op jongeren tot 23 jaar. Met het jeugdbeleid wil de VVD bereiken dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien en de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Samen met de organisaties en professionals die met en voor de jeugd werken, willen we een goed en gezond opgroeiklimaat bieden waarvoor aandacht is voor sport en beweegmogelijkheden, sociaal contact tussen de jeugd onderling en tussen jeugd en volwassenen. Als zij ondanks alles toch in de problemen dreigen te komen, moeten kinderen en jongeren kunnen rekenen op vlotte hulp en ondersteuning. Dit alles om te zorgen dat zij zich ontwikkelen tot mondige en weerbare burgers.