Senioren

Voor de VVD zijn senioren, als doelgroep, een speerpunt in het beleid.

De huidige generatie senioren is niet meer te vergelijken met die van 25 jaar geleden. Velen zijn op relatief jonge leeftijd postactief geworden, genieten volop van hun verkregen vrijheid, kunnen zichzelf uitstekend redden en zetten zich veelal actief in voor de samenleving door vrijwilligerswerk uit te voeren. Er zijn echter ook, veelal alleenstaande senioren, die in een isolement terecht dreigen te komen als gevolg van verminderde contacten en mobiliteit. Deze groep zit soms noodgedwongen “achter de geraniums”. Dan is er ook de groep van (veelal oudere) senioren voor wie ondersteuning vanuit de samenleving absoluut noodzakelijk is. De VVD is een groot voorstander om seniorenbeleid te ontwikkelen voor alle groepen senioren. Het belang hiervan is zo groot, dat de VVD dit als één van de eerste opdrachten wil opdragen aan het nieuwe college.

De VVD wil dat senioren zolang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het beleid moet er op gericht zijn om de vitaliteit en zelfredzaamheid te stimuleren. Passend vervoer is voor deze senioren meer dan noodzakelijk.

De VVD pleit voor voldoende vraaggestuurd aanbod aan kwalitatief goede woon/zorgaccommodaties. We vinden het belangrijk dat nieuwe woningen zo veel als mogelijk levensloopbestendig worden gebouwd. De VVD ondersteunt aanpassing van bestaande woningen en het inpassen van mantelzorgwoningen. Dit betekent voldoende woningaanbod, een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren.

De VVD is een voorstander van het invoeren van een seniorenraad. We moeten meer gebruik maken van de kennis en ervaring van deze senioren in onze samenleving. Door middel van structureel overleg kunnen senioren gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester & wethouders en/of de raad adviseren en invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

De VVD hecht groot belang aan het ondersteunen van senioren die om wat voor reden, ook niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Ze steunt hierbij activiteiten van onderlinge steun van- en voor senioren, ouderenwerkers, preventief huisbezoek, seniorenprojecten enz. In deze dient de nadruk te liggen op het signaleren van tekenen van zelfverwaarlozing en mishandeling. De VVD is voorstander van een regionaal meldpunt voor schrijnende situaties bij ouderen.

Het is belangrijk dat de gemeente actief naar de senioren toe gaat daar waar deze doelgroep niet zelf naar de gemeente kan komen voor het aanvragen van WMO voorzieningen, hulp bij het invullen van formulieren en belastingaangiftes, aanvragen seniorenvervoer etc. Wij zien hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de verschillende welzijnsstichtingen voor ouderen en de ouderenwerkers.

De VVD steunt initiatieven om kennis en ervaring van senioren, over te dragen op jongeren. Dit kan zowel plaatsvinden in verenigingsverband als in leer/werksituaties en maatschappelijke stages.