Groen

Groen wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid. De VVD heeft zich de afgelopen raadsperiode ingezet voor behoud en uitbreiding van het openbaar groen en wil dit verder uitbreiden. Behoud van monumentale en waardevolle bomen, meer groen in het recreatiegebied De Wiel en het recreatiegebied rond het meer en de haven van Dirkshorn. Voorts denkt de VVD aan kwalitatief beter onderhoud aan openbaar groen, meer zitbanken, afvalbakken, recreatievelden, sport- en speeltoestellen en speelgroen in alle kernen.

Bij het vergroten van agrarische bouwpercelen, recreatieterreinen en de ontwikkeling van woningbouw-/bedrijventerreinen dient landschappelijke inpassing een voorwaarde te zijn.

De VVD is van mening dat de bestaande gemeentelijke openbare dierenparken gehandhaafd moeten blijven en een definitieve bestemming moeten krijgen daar waar dit nog niet het geval is.