Leefomgeving

Een goede leefomgeving bevordert het recreatief vertoeven in onze gemeente en ontstaat mede door zorg te dragen voor het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimten. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, beheerders van gebouwen, terreinen en specifieke gebruikers van openbare ruimten moet worden gestimuleerd. Openbare werken, wijkpanels en dorpsraden spelen hierbij een belangrijke rol. Handhaving vormt het sluitstuk.

De gemeente draagt zorg voor een goed groenbeheer in wijken en straten in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van, de burger. Groenbeheersplannen kunnen hierbij helpen. Werkgelegenheidsprojecten kunnen worden ingezet bij het verwijderen van zwerfafval of onderhoud. Het ambitieniveau kan hierbij omhoog worden bijgesteld passend bij een gemeente met een hoogwaardig recreatieve uitstraling.

De VVD vindt dat recreatief medegebruik van natuurgebieden moet worden bevorderd door onder meer de aanleg van een fietspad door het Zwanenwater. De VVD streeft ernaar dat bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden recreatief medegebruik een onderdeel wordt van de plannen.

Om op termijn de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Callantsoog te behouden vindt de VVD dat er een ontsluiting moet worden gerealiseerd ten oosten van Callantsoog ten behoeve van het zware verkeer. Met deze te realiseren ontsluiting ontstaat er een verkeersluwte in de kern van Callantsoog wat de bewoner en de toerist ten goede komt. Ook de ontsluiting van en naar Groote Keeten wordt hierdoor sterk verbeterd. Daarnaast is de VVD voorstander van het ontsluiten van de Maarten Mooijstraat (Uiterland) in Callantsoog via het nog te ontwikkelen parkeerterrein aan de Uitlandseweg. Ook staat de VVD achter de uitvoering aan het “Leefbaarheidplan Dirkshorn” en het “Centrumplan Warmenhuizen”. Andere leefbaarheidsplannen voor andere kernen zal de VVD op nut en noodzaak afwegen.