Water

De VVD staat voor een open overleg met het Hoogheemraadschap met betrekking tot een doelmatig waterbeheer. Tussen de gemeente en het betrokken water- of zuiveringsschap moeten blijvende afspraken worden gemaakt over de te nemen maatregelen bij gescheiden afvoersystemen in relatie tot hergebruik.

De overstort door hevige regenval dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit mede in verband met de risico's voor de volks- en diergezondheid.

Het rioolrecht moet kostendekkend zijn.

De veiligheid van de burgers ten aanzien van water, staat voor ons voorop. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met voldoende waterberging teneinde wateroverlast te beperken. In het buitengebied pleit de VVD eerst voor technische oplossingen (extra gemalen) en als tweede keus een droge waterberging.