Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimte is een schaars goed, daarom streeft de VVD naar het combineren van functies, intensief ruimtegebruik en waar nodig transformaties.

De gemeente vervult samen met de provincie Noord Holland een belangrijke rol bij de formulering van ruimtelijk beleid. Daarbij zal de ruimtelijke basiskwaliteit, in acht moeten worden genomen. De VVD is voorstander van één nieuwe structuurvisie voor de gehele gemeente. In de ontwikkeling van de structuurvisie dient vooral aandacht te worden besteed aan de ruimtelijk economische structuur. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de ruimtelijke basiskwaliteit.

De woningproductie dient zoveel mogelijk op peil te blijven in de kernen passend binnen het regionaal afgesproken woningbouwprogramma. Wel is bezinning nodig op de samenstelling van de woningvoorraad. Er zal meer ingespeeld moeten worden op eenpersoonshuishoudens, senioren-, zorg- en starterswoningen. Daarnaast gaat de VVD voor duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, speelruimte voor de jeugd en openbaar groen. Uiteindelijk is de kwaliteit van wonen de basis voor een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Het karakteristieke eigen karakter van de kernen moet behouden blijven.