Bedrijvigheid

De transformatieprocessen in de agrarische sector noodzaken tot een heroriëntatie op nieuwe economische dragers. De VVD vindt dat de visie op de ruimtelijke economische structuur, de daarvan afgeleide ruimtebehoefte voor bedrijven en de ruimtelijke randvoorwaarden moeten worden vastgelegd in één structuurvisie- en bestemmingsplan.

Van bedrijven mag worden verwacht dat zij zuinig met ruimte omgaan, mede gestalte willen geven aan ruimtelijke kwaliteit en bereid zijn daartoe extra te investeren. De gemeente moet daarom in bestemmingsplannen minimumeisen stellen ten aanzien van de hoeveelheid bebouwing op de vierkante meters, het aantal bouwlagen en landschappelijke inpassingen. Bij het definiëren van deze normen moet rekening worden gehouden met de aard van de bedrijvigheid en het profiel van onze gemeente. Dubbel ruimtegebruik moet worden bevorderd.

De VVD zet zich in voor het met kwaliteit ontwikkelen van lokale bedrijfsterreinen om zoveel mogelijk bedrijven (m.u.v. de zwaardere industrie) binnen onze gemeentegrens te houden.