Wonen

De VVD vindt het belangrijk dat een woonvisie aansluit op de regionale actieplannen en de te ontwikkelen structuurvisie voor de nieuwe gemeente. Wij zijn van mening dat er in herstructureringswijken met veelal een eenzijdige woningbouw van sociale meergezinshuurwoningen bij renovatie van de betreffende wijk meer eengezins koop/huurwoningen moeten worden teruggebouwd in een diversiteit aan bouwtypes. Op deze wijze wordt de doorstroming in de wijken bevorderd, hetgeen ten goede komt aan de sociale cohesie.

De VVD vindt dat er, gelet op de vraag, meer mogelijkheden dienen te zijn voor particulier opdrachtgeverschap, individueel of in kleine verbanden. De gemeentelijke overheid dient daarbij heldere stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te geven.

Voor mensen die in sociaal en/of financieel kwetsbare omstandigheden verkeren, moet een betaalbare voorraad (huur)woningen in stand gehouden en ontwikkeld worden. Daarnaast dient voor kapitaalkrachtige doelgroepen een passend concept van huurwoningen ontwikkeld te worden.

Voorts wil de VVD bij de invulling van nieuwbouwlocaties bevorderen dat:

 er meer aandacht komt voor innovatieve stedenbouwkundige concepten;

 er gebouwd wordt op ruimere kavels;

 bij ruime kavels minder beperkingen worden gesteld aan het hoofdgebouw en aan oppervlakten van de bijgebouwen;

 er meer rekening wordt gehouden met de woonwensen van toekomstige kopers;

 zowel huurders als kopers meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun buurt;

 particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd;

 levensloopbestendig wordt gebouwd.

De VVD is er voorstander van om starters op de woningmarkt te helpen bij de financiering door het verstrekken van startersleningen.