Dienstverlening

De gemeente werkt met een goede prijs-kwaliteitsverhouding en met passende openingstijden. Voorafgaand aan vakantieperioden, worden de openingstijden ten behoeve van documentverstrekking tijdelijk naar behoefte uitgebreid.

Pijlers van de dienstverlening moeten volgens de VVD zijn:

 meer zelfbediening door burgers (self service);

 de persoonlijke internetpagina als middelpunt van de dienstverlening;

 het loslaten van klantcontact door de vakafdelingen;

 overschakelen van zaakdenken naar klantdenken;

 systemen en administraties die echt op orde zijn.

 maatwerk qua dienstverlening

Ten behoeve van een snelle dienstverlening en vermindering van de bureaucratie creëert de gemeente meer zelfbediening door de burgers, het loslaten van klantcontact door de vakafdeling via één loketfunctie. Naast het creëren van fysieke één loketoplossingen opent de gemeente een digitaal loket, waar burgers en bedrijfsleven rechtstreeks antwoord kunnen krijgen op hun vragen, maar waar zij ook diensten kunnen afnemen en afspraken kunnen maken. Digitalisering van de dienstverlening neemt een grote vlucht, waardoor het belang van de fysieke loketten zal afnemen. De VVD staat voor één digitaal en één fysiek loket. Dit betekent echter ook dat voor ouderen, minder validen en diegenen die geen gebruik kunnen maken van het digitaal- of fysieke loket, de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen door de dienst naar de burger te brengen.

Dienstverlening richting burgers moet toegankelijk en duidelijk zijn. De VVD denkt daarbij aan één algemeen telefoonnummer voor burgers, waarbij vragen over de lokale overheid snel worden behandeld. “Bel en herstel” is een van deze successen. Door middel van ICT toepassingen kan de dienstverlening aan de burger worden verbeterd. Voor de uitwisseling van basisgegevens moet de gemeentelijke organisatie een adequate infrastructuur ter beschikking hebben. Koppeling met buitengemeentelijke gegevens dient mogelijk te zijn. Het dubbel opvragen van deze gegevens wordt daarmee voorkomen. Ook fraudebestrijding kan daarbij worden vergemakkelijkt. Daarnaast dient het gemeentelijk apparaat te voldoen aan vastgestelde normen binnen welke termijn de burger en ondernemer worden geholpen. Hierin dient de gemeente een dienstverlenende organisatie te zijn en niet uitsluitend vanuit haar eigen kader te handelen.

Ambtenaren zijn dienstverleners, bellen terug, beantwoorden snel en adequaat brieven en e-mails in begrijpelijke taal. Als reactietermijnen niet gehaald worden, dient de gemeente de burger tijdig en beargumenteerd in kennis te stellen. De VVD wil bovendien voorkomen dat de burger en het bedrijfsleven onnodig last ondervinden van regels.

De VVD vindt dat vergunningen, waar mogelijk, afgeschaft moeten worden en worden vervangen door een meldingsplicht. De gemeente dient als regel geen zwaardere eisen te stellen dan de wetgever heeft bedoeld. Ook dient de geldigheidsduur van vergunningen zoveel mogelijk automatisch verlengd te worden als de activiteit niet aan verandering onderhevig is.

De VVD meent dat een bestemmingsplan rechtszekerheid moet bieden aan inwoners en bedrijven. Anderzijds moet een bestemmingsplan ook flexibiliteit bieden zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht over gewenste ontwikkelingen en kleinere planafwijkingen.

De welstand is lokaal vastgelegd in een nota welstandsbeleid en wordt gedifferentieerd toegepast. De VVD vindt dat er ook welstandsvrije zones moeten worden aangewezen in gebieden waar dat verantwoord is.