Grondbeleid

De VVD is van mening dat een incidenteel actieve grondpolitiek noodzakelijk kan zijn om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Via de wet “voorkeursrecht gemeente” kan de gemeente gronden verwerven daar waar dat noodzakelijk is. De VVD vindt echter dat dit middel slechts met uiterste terughoudendheid moet worden ingezet. Samenwerking met marktpartijen dient uitgangspunt te zijn voor verdere ontwikkeling.

Grond behoort als regel in eigendom van inwoners en bedrijven te zijn, tenzij er een openbare bestemming op komt te rusten. Actieve grondpolitiek is slechts dan aanvaardbaar als het noodzakelijk is om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. In bijzondere gevallen is erfpacht aanvaardbaar. Gronden in bezit van de gemeente, die volgens de structuurvisie niet nodig zijn voor andere doeleinden, moeten worden verkocht.

De gemeente moet het algemeen belang behartigen. In een publiek/ private samenwerking, vooraf juridisch getoetst aan Europese regelgeving, moet de gemeente altijd een voorbehoud maken ten aanzien van de uitoefening van haar publiekrechtelijke bevoegdheden. Taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en marktpartijen dienen duidelijk afgebakend te zijn. Opbrengsten en risico's dienen evenwichtig te worden verdeeld.

De VVD is van mening dat grondexploitaties regelmatig geactualiseerd dienen te worden.

Het risico van eventuele planschade dient bij de ontwikkelende partij te worden gelegd.