Financieel gezond

De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten en vindt dat de OZB niet een middel mag zijn om de begroting sluitend te krijgen. De VVD houdt zich aan het ingenomen standpunt dat de gemeentelijke heffingen slechts mogen worden verhoogd met een percentage van ten hoogste de inflatie. De diensten die door de gemeente worden uitgevoerd dienen naar onze mening kostendekkend te zijn.

De VVD vindt dat sportparken in principe geen onroerende zaakbelasting (OZB) hoeven te betalen en deze aanslag via subsidie moet worden gecompenseerd.

De OZB-vrijstelling moet de eerste drie jaar ook gelden voor startende ondernemers met een eigen bedrijfsvestiging. Er is sprake van een startende ondernemer, als hij dit kan aantonen met een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit de datum van oprichting van de onderneming blijkt.

Wij willen dat er efficiënt met het geld van de burger wordt omgegaan, dat er niet meer geld wordt uitgeven dan nodig is. Wij zijn ons ervan bewust dat iedere € die de gemeente uitgeeft uit belastinggelden komt. De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de aan haar toevertrouwde middelen.

Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijk beleid. Dit beleid stoelt op een reële en sluitende begroting met een gezonde reservepositie, een tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief en begrijpelijke (tussentijdse) rapportages.

Door decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten, waarbij niet altijd één op één de budgetten zijn meegekomen, komen de gemeentelijke financiën onder druk te staan. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij prioriteit gegeven moet worden aan het uitvoeren van de wettelijke taken. Maatschappelijk pijnlijke keuzes zal de VVD niet ontlopen. In dit kader hecht de VVD er waarde aan dat er zo snel mogelijk een kerntakendiscussie gevoerd gaat worden.

De VVD is ook voorstander van afrekenbare doelstellingen. De begroting dient op alle onderwerpen duidelijke en inzichtelijke (SMART) doelstellingen weer te geven.

Budgetrecht en een goede controle op het financiële beleid en de rechtmatigheid daarvan, is een hoofdverantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Een onafhankelijke rekenkamer(functie) leidt tot een