HVC Alkmaar en Gemeente Schagen

HVC is het afval-, grondstoffen- en energiebedrijf van 6 waterschappen en 46 gemeenten in Nederland. Afgelopen jaren zijn er een aantal zaken bekend geworden waard de VVD niet enthousaist over is. Via politiek weg proberen we duidelijkheid te krijgen over wel en wee bij de HVC.

Schriftelijke vragen artikel 41 Reglement van orde

Onderwerp    :  HVC en verzamelen afvalstoffen

Aan                  :  het College van B&W

Datum              :  17 april 2017

 

Einde schriftelijke reactietermijn :  17 mei 2017

 

Geachte college,

Hierbij verzoekt de VVD-fractie het college de onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding:

A.       In de afgelopen jaren is afvalstoffeninzameling regelmatig onderwerp geweest van de Raad en Raadscommissies.

B.       Uit onderzoek komt naar voren dat nascheiding beter is dan bronscheiding: efficiënter en effectiever.

C.       De wethouder geeft aan dat bronscheiding beter is.

D.       Er komt een nieuwe Dienstverleningovereenkomst met de HVC.

E.        Voortgang plaatsen ondergrondse containers voor restafval.

F.        Introductie oranje rolcontainer, als vervanging plastic zakken.

G.       Recent starten van verzamelen plastic afval met gebruikmaking van plastic zakken in de gemeente Den Helder.

 

In het persbericht in het Noord-Hollands Dagblad van 11 februari 2017 wordt aangegeven dat volgens een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam nascheiding beter is dan bronscheiding en bronscheiding onnodig duur is. In de raadsinformatiememo van het college van 23 februari 2017 geeft de wethouder Van der Veek aan dat recycling van bijvoorbeeld gft, papier en karton en textiel niet mogelijk is bij na scheiding. De wethouder geeft verder aan dat bronscheiding tot de meest zuivere en daardoor makkelijkst toepasbare afvalstoffen/grondstoffen leid.

1.       Is de stelling van de wethouder over recycling gebaseerd op alleen de bronscheiding tussen de oranje en grijze/restafvalbakken? Zo nee, waarop wel en waarom?

2.       Waarop baseert de wethouder de stelling dat een dergelijke recycling bij na scheiding niet mogelijk is? Graag ziet de VVD de onderbouwing tegemoet.

3.       Waarop baseert de wethouder dat bronscheiding tot de meest zuivere en daardoor makkelijkst toepasbaar is? Hoe is het verband vastgesteld tussen meest zuivere en makkelijkst toepasbare?

4.       In welke mate heeft de wethouder bij deze uitspraak rekening gehouden met de nascheiding die dan toch ook nog moet geschieden (omdat niet iedereen aan bronscheiding doet, zoals bij de appartementen aan de Nesserpark in de woonkern Schagen gebeurd, mag worden aangenomen dat HVC alsnog nascheiding moet doen) en rekening gehouden met de kosten en opbrengsten en daarmee indirect de afvalstoffenheffing voor de inwoners van Schagen?

5.       In hoeverre accepteert de wethouder dat indien alleen bronscheiding plaatst vindt, dat er in totaal minder afval voor recycling uit de afvalstoffen wordt gehaald? Wat is de omvang van afvalstoffen dat niet wordt gerecycled bij bron- en bij nascheiding?

6.       Wat kost dit gecombineerde proces van bron- en nascheiding voor Schagen? Wat kost een proces van alleen nascheiding voor Schagen?

 

Wethouder geeft aan dat er bewuster wordt ingekocht als men gescheiden moet inzamelen.

7.       Waarop is baseert de wethouder dat er dan bewuster wordt ingekocht door de inwoners? Is vastgesteld dat dit verband er is, wat is de omvang van het effect, etc.?

 

 

De wethouder geeft een aantal argumenten voor beide inzamelingswijzen.

8.       Is dit limitatief? Waarom?

9.       Wat zijn per inzamelingswijze de nadelen?

10.    Dit gaat over alle afvalstoffen. Hoe is het beeld als we alleen kijken naar de grijze en oranje bakken?

 

Voordeel voor nascheiding is volgens de memo een hogere hoeveelheid gescheiden kunststoffen.

11.    Dit is toch wat voor de gemeente de eerste prio of ziet de wethouder een andere prio, zo ja, welke?

12.    Welke argumenten wegen zwaarder bij de wethouder, waardoor hij bronscheiding boven nascheiding stelt?

 

Voor de HVC levert een hogere kwaliteit gescheiden afval, gelet op de voordelen van nascheiding in kleinere hoeveelheid, oogstwaarschijnlijk een hogere financiële opbrengst op.

13.    Hoeveel is dat en wat ziet Schagen en haar inwoners hiervan terug in onder meer de afvalstoffenheffing?

In de paragraaf bronscheiding geeft de wethouder aan dat gescheiden inzamelen van kunststoffen minder restafval oplevert.

14.    Waarop baseert de wethouder dit, zeker gelet op de paragraaf ervoor, waarin bij het voorargument voor nascheiding wordt aangegeven dat dit systeem hogere hoeveelheid gescheiden kunststoffen oplevert?

 

Dit voorargument (minder restafval door gescheiden inzameling van kunststoffen) staat contra de opmerking dat de hoeveelheid kunststoffen bij beide systemen van vergelijkbaar niveau is. De som restafval en kunststoffen is dan toch gelijk?

15.    Wat is de mening van de wethouder over deze stelling?

 

Argument over minder vaak legen grijze bak. Het gaat toch om het totaal aantal keren dat afval wordt ingezameld en de omvang van het aangeboden afval, ongeacht de kleur van de bak.

16.    Wat is de mening van de wethouder over deze stelling?

 

Als financieel argument wordt aangehaald dat voor nascheiding een dure installatie nodig is. HVC dient altijd na te scheiden in aanvulling van bronscheiding en ook omdat er binnen de gemeente Schagen nog steeds gemengd wordt ingezameld. De aangehaalde benodigde dure installatie dient überhaupt aanwezig te zijn en is derhalve geen additioneel argument.

17.    Graag hoort de VVD wat de wethouder hiervan vindt.

 

In het laatste argument in de paragraaf Financieel wordt wat gezegd over kosten en opbrengsten voor de gemeente Schagen.

18.    Graag ziet de VVD cijfermatige onderbouwing van deze stelling.

 

Door minder aanbod van restafval dat niet gerecycled kan worden, kan de HVC minder afval verbranden. Hierdoor is er minder restenergie beschikbaar, die de HVC kan doorverkopen.

19.    Wat is de mindere opbrengst van de HVC van (rest)energie? En wat ziet de gemeente Schagen hiervan terug in een hoger tarief?

 

Plasticinzameling levert voor de gemeente Schagen € 400.000 aan opbrengsten van HVC op.

20.    Hoe is de HVC tot dit bedrag gekomen?

21.    Over welke inzamelingsperiodes/-jaren heeft deze opbrengst betrekking?

22.    Had het niet meer moeten zijn en hoeveel dan of waarom niet?

23.    Is er een verschil in kosten van inzameling via plastic zakken t.o.v. de oranje rolcontainers en hoeveel is dit en hoe is dit opgebouwd?

24.    Is de stijging afvalstoffenheffing van de afgelopen jaren in Schagen wel nodig geweest? Waarom?

25.    Worden de omwoners van Schagen voor de hogere heffing van de laatste jaren gecompenseerd? Waarom niet of indien wel, hoeveel?

 

Er is weinig voortgang plaatsen ondergrondse containers. Naast de Waldervaart in Schagen, is nu pas een tweede woonkern buiten de woonkern Schagen aan de beurt.

26.    Waarom duurt het zo lang eer alle woonkernen en wijken voorzien zijn van de ondergrondse containers voor restafval?

De ondergrondse containers in de wijk Waldervaart in de woonkern Schagen zijn voorzien van een zijlader, die zonder pasje kan worden gebruikt.

27.    Wat voor effect heeft dit op het gescheiden inzamelen en de noodzaak tot nascheiding?

 

In de raadscommissie Bestuur van 1 maart 2017 heeft de wethouder aangegeven dat er een nieuwe DVO moet worden aangegaan. Hierbij heeft de wethouder aangegeven dat het tarief dat Schagen nu betaald gunstig is en dat bij een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) er een kans is op een tariefsstijging.

28.    Gaat de wethouder voor minimaal gelijk blijven van het tarief en daarmee het niet laten stijgen van de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de gemeente Schagen? Betrekt de wethouder, indien nodig, de discussie over bron- en nascheiding?

 

Om deze DVO aan te kunnen gaan dient tenminste (cijfermatig) inzicht te bestaan over in ieder geval een prijsverschil bron- en eindscheiding.

29.    De VVD verzoekt de wethouder deze cijfers beschikbaar te stellen aan de Raad, en dit te doen voor de Raadsvergadering waarin de kaderstellende begroting wordt behandeld, zodat de Raad op juiste gronden ene besluit kan nemen over de kaderstelling en later in het jaar de begroting.

  

Namens de VVD fractie Schagen,

 

J. van der Beek                                                             R.A.J. Takes

fractievoorzitter                                                           vicefractievoorzitter