Standpunt VVD overschot Sociaal Domein

De VVD wil beginnen met het geven van een compliment aan de wethouder en zijn medewerkers voor het aandragen van de diverse mogelijkheden om het overschot Sociaal Domein 2016 Aan te wenden. Voor ik in ga op het voor ons liggende raadsvoorstel is het goed ons te realiserenwat in de achter ons liggende jaren binnen het Sociaal Domein is gebeurd. Er is flink bezuinigd op tal van gebieden en de eigenwoningbezitters moesten voor extra inkomsten zorgen via de OZB, een verhoging van 9%. Is het niet netjes om eerst eens te kijken of deze 9% extra belasting niet op een of andere manier kan worden teruggegeven. De VVD vindt dit meer dan terecht. In dit raadsvoorstel wordt hier volledig aan voorbij gegaan, De VVD vindt dat dit niet zomaar kan.

In 2016 hebben we binnen het Sociaal Domein 2,9 miljoen euro overgehouden, we hebben geluk gehad ! Dit werd in juni bekend, terwijl in mei de VNG constateert dat er grote financiële problemen Zijn met het uitvoeren van de participatie wet en binnen de jeugdhulp. Is Schagen hiervan verschoond gebleven?

De in eerste instantie 10 doelstellingen en pilots zijn in ieders ogen ook die van de VVD, heel positief. Maar de enthousiaste presentatie ten spijt vindt de VVD dat er wel heel snel wordt uitgedeeld, Het woord Sinterklaas werd al genoemd in de krant. Zover wil de VVD niet gaan. De VVD vindt het verstandiger om het overschot eerst eens maar te gaan reserveren, en diverse voorgestelde aanwendingen nog eens goed inhoudelijk te bekijken en vooral beter financieel te onderbouwen. De mooie ronde getallen geven de indruk dat met de natte vinger is gewerkt om maar netjes uit te komen bij de 2,9 miljoen. Dat moet beter vindt de VVD. Is het niet realistischer om de daadwerkelijke bestedingen te laten vaststellen door de nieuwe raad in het voorjaar van 2018? We zijn een stevig extraatje aan het verdelen waarom deze haast?

De opmerkingen uit de raad hebben onder andere geleid tot het financieren van een aantal structurele activiteiten uit de meicirculaire 2017. De VVD stemt hier in principe mee in. Afschaffen eigen bijdrage WMO op zich goede zaak Hoewel de WMOadviesraad hier iets genuanceerder over denkt. Kan de Wethouder dit nog toelichten?

Invoeren ouderenpakket.

Hiermee maken we hopelijk veel ouderen erg blij.

Obesitas

Heel veel geld voor een zorg die in eerste instantie bij de ouders ligt en niet de gemeente laat staan bij de school. Een mooie advertentie zoals we die de laatste tijd in het SW zien staan en die regelmatig te herhalen, zou genoeg moeten zijn, In plaats van dure diëtisten op scholen af te sturen en daarmee de ouderlijke zorgplicht min of meer over te dragen. Niet doen. Dit kan wat de VVD betreft vele tonnen minder.

Bij de verdeling van de 2,9 M is uitgegaan van een aantal aandachtspunten. Communicatie

Is er al niet voldoende in de begroting opgenomen.

Ontmoetingen faciliteren

Bij voorbeeld in de vorm van huiskamers? We hebben toch zorgcentra en dorpshuizen, ga daar meer gebruik van maken.

Langer zelfstandig wonen voor senioren en mantelzorg.

Hieraan wordt al volop gewerkt. Er wordt gesteld dat hier nog extra inzet mogelijk kan worden Gemaakt De VVD heeft vertrouwen dat dit gaat lukken. Voor de VVD is het van groot belang de mantelzorg zo goed mogelijk te faciliteren. De respijtzorg moet hierbij een belangrijk onderdeel worden. De VVD kan zich vinden in de tekst zoals verwoord in het raadsvoorstel. Wie niet? Maar moeten we niet eerst de uitkomsten van de evaluatie mantelzorgbeleid afwachten?

Burgerparticipatie

Hiervoor is het Stimuleringsfonds bedacht . Maar burgerinitiatieven zijn al lang mogelijk, dorpsraden komen al lang met voorstellen voortkomend uit de bevolking. Hoever moeten we hierin gaan? Werkt het niet bureaucratie verhogend?

De aanpak van kwetsbare jongeren

De diverse lopende pilots krijgen onze steun. De vraag blijft, wie gaat dit uitvoeren?

Sport en bewegen en bestrijding overgewicht

We wachten eerst maar de evaluatie voor aanpassing van het subsidiebeleid af Over Obesitas heb ik al het een en ander gezegd. De diëtistes niet naar de 24 scholen maar de ouders voorlichten. Haal kinderen achter het beeldscherm vandaan IN JOGG blijven investeren is een goede zaak. Ook voor wat betreft de harmonisatie van de tarieven in de binnensport moet Het inventariserend onderzoek wordt afgewacht.

En dan blijft er uiteindelijk 1,3 M over die we gaan reserveren voor het openbaar gebied. Hiermee wordt gedeeltelijk bereikt wat de VVD graag wil een substantieel bedrag Voor het geven van onderhoud aan straten, maar vooral stoepen en fietspaden. Hiervan hebben alle inwoners in alle kernen jong, oud invalide profijt.

De kern van het VVD standpunt t.a.v. dit raadsvoorstel, uit oogpunt van zorgvuldigheid en in afwachting van de diverse uitkomsten van pilots, onderzoeken en evaluaties, iets gas terug, voorlopig reserveren Wat ons betreft overlaten aan nieuwe raad.

Tot zover. Uitgesproken door Willem van de Sande