Standpunt VVD geluksbudget Schagen

De Vvd heeft met de nodige verbazing kennis genomen van het voornemen om een

Geluksbudget  te creëren.

 

Allereerst het woord Geluksbudget

Door in deze verordening het woord geluk te gebruiken spreekt van grote naïviteit .

De doelgroep zijn inwoners die in of bijna in een sociaal isolement zitten.

Voor hen is het persoonlijk geluk heel ver weg, het is volgens de Vvd beter om te spreken over een steunbudget. Steun klinkt en is positief. Dus geen Geluksbudget maar  Steunbudget.

 

Het woord Geluk wordt nu door het college te pas en onpas gebruikt, terwijl sprake is van

Welzijn.

 De overheid heeft tot taak het Welzijn te bevorderen, te verbeteren , om zodoende een

Klimaat te scheppen waarin de burger zich zo goed mogelijk kan bewegen en het prettig vindt

om in te wonen, te werken en te leven.

Of hij zich Gelukkig voelt is een persoonlijke zaak, de een meer als de ander.

In Harenkarspel, Zijpe en Schagen werd en wordt al decennia lang door diverse colleges hard en met succes gewerkt om het welzijn te bevorderen.

Door nu het woord geluk te introduceren wordt hieraan afbreuk gedaan alsof het lange tijd veel beter had gekund. Hier wordt de Vvd niet blij van .

Onze bevolking vindt Schagen over het algemeen een fijne gemeente.

Geluk is niet maakbaar, ook niet met geld.

Prof Herman Pleij, emeritus hoogleraar in de letteren, spreekt over geluk als een  exclusieve ideale omstandigheid,…..

 het overkomt of overvalt je als mens. Het is een individuele gemoedstoestand .

Een boekje van hem over geluk vorige maand uitgegeven, was in de kortste keren uitverkocht.

Ook in  de lokale pers is over het oneigenlijk gebruik door het college van het woord Geluk geschreven.

Op straat, wordt weinig positief over Schagen als Geluksgemeente gesproken. Waar zijn ze aan de Laan mee bezig? Doe normaal !

Een wethouder die bijna aan het einde van zijn bestuursperiode zegt ,  dat hij bij uitgave van elke euro zich voortaan zal afvragen of hiermee meer geluk wordt bereikt is niet geloofwaardig.

 

 

Het Steunbudget zelf

De Vvd heeft de volgende vragen

Is de wethouder het er mee eens dat het hier een vorm van subsidie betreft?

Hoe is het beschikbare budget van € 100000 bepaald en vervolgens de steungrens van € 500?

Waarom 130 % van het bijstandsniveau ?

Hoeveel is 130% van het bijstandsniveau?

Hebben we enig idee om hoeveel inwoners het gaat?

Is het terzijde schuiven van art 19a en art 22a van de Participatiewet wel terecht?

Is hier geen sprake van stapeling ,….. bijstand, bijzondere bijstand, jongerenpakket,

Ouderenpakket, Noodfonds en nu daar bovenop het Steunbudget ?

De ambtelijke inzet wordt wel genoemd maar niet gekwalificeerd , omdat ook het vaststellen van een sociaal isolement niet duidelijk is.

Die Duidelijkheid hierover is wel vereist, het gaat ongetwijfeld om structureel een groot aantal manuren. Hhoeveel rek zit er nog in het ambtelijk apparaat?

 

De bemerkingen van de cliëntenraad  Participatiewet en de wijziging van art 7 in het antwoord van de WMO adviesraad worden door de VVd gesteund. Het college doet dit helaas maar ten deel.

 

Tot slot,

De Vvd vindt steun aan inwoners daar waar echt  nodig , noodzakelijk

In het coalitieakkoord staat dat Niemand tussen wal en Schip zal vallen.

De Vvd ondersteunt dit beleid ten volle en dus is de vraag hoe urgent deze verordening op dit moment is.

De VVd stelt voor de beslissing  over deze verordening tot steun te laten nemen door de nieuwe raad.

Nu wordt dit toch  gezien als nog even snel scoren.

Mede hierdoor en Gezien  de vele vragen kan de Vvd vooralsnog niet akkoord gaan.

 

Wvds/161017/ 2