Spreektekst algemene beschouwingen VVD

Geachte voorzitter, geacht college, collega-raadsleden en andere belangstellenden,

Met grote aandacht en zorgvuldigheid heeft de fractie van de VVD zich gebogen over de begroting 2018, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Het vooruitzicht lijkt positief voor de komende 2 jaren en zonder alle extra uitgaven was er nog veel hoger positief saldo geweest. De meicirculaire heeft een grote duit in de zak gedaan, dit heeft u letterlijk de huid gered.

2020 is het jaar waar we ons zorgen over maken. Het risico dat we dit jaar lopen is enorm, door een exact sluitende begroting met saldo 0 te presenteren. De jaren daarna laat u zelfs een erg groot tekort zien. Er is nog zoveel onduidelijk. Het tekort in 2021 gaat al richting de 1mln en u laat zien dat de verwachting alleen maar verder oplopende tekorten laat zien. Noemt u dit zuiver begroten?

We bemerken dat geluk een erg prominente plek inneemt in het opstellen van alle stukken. Op het belachelijke af!!! Hiermee holt u de waarde van dit begrip dusdanig uit, dat zelfs het beschikken over een riolering de inwoners van Schagen gelukkiger moet maken, terwijl dit altijd al jaren tot de wettelijke en basis taken van de gemeente behoort. Dit geldt ook voor veel andere zaken die gewoon tot de wettelijke of autonome taken van de gemeente behoren. Zoals dit veelal wordt gepresenteerd komt het alleen maar over als een vorm van window dressing en illusiemanagement. Wij denken niet dat onze burgers die in zijn algemeenheid stevig met hun voeten in de klei staan hier in trappen!

Natuurlijk zijn er zaken waar heel veel mensen gelukkig van worden. Liefde is een voorbeeld, hoewel dit tevens een bron van onpeilbaar verdriet kan zijn. Maar het geluk dat hierbij wordt ervaren is het gevolg van verliefdheid en niet van een poging gelukkig te worden. Het is bovendien een goed voorbeeld van een uiterst belangrijk gebeuren in het leven waar een overheid zich vooral zover mogelijk van moet houden. (maar hierover later meer) Het lijkt ons belangrijk dat de gemeente haar zaken goed op orde heeft en dat alles in control is waardoor de raad niet voor onaangename verrassingen komt te staan op het gebied van tijdige en adequate informatievoorziening, het verkwanselen van belangen, het budgetrecht of andere onaangename tegenvallers. Ook is het noodzakelijk zodanig transparant en eerlijk te zijn dat onder dit college ontstane tegenvallers niet worden verdoezeld en-of afgewenteld op het nieuwe bestuur in 2018. Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor ontstane misstanden en-of problemen.

Sociaal domein

We vragen ons toch wel af of u voldoende mensen met een beperking in dienst heeft of moeten we de wettelijke boetes van € 5.000 per arbeidsplaat betalen in 2018, die de participatiewet ons oplegt?!?!? Wij zijn blij om te horen dat het VVD aandeel in uw coalitieakkoord nog immer overeind staat, zoals Zelfredzaamheid. Wel jammer dat u aangeeft nu pas de taken te gaan oppakken. Het is uw wettelijke plicht! Voer dit gewoon uit!!! We zijn blij dat u ook vindt dat de inwoner er op kan rekenen dat de gemeente zijn wettelijke taken blijft verrichten. De VVD is van mening dat als onvoorziene tekorten optreden, deze binnen het domein opgelost moeten worden. Maar dat overschotten tevens alleen noodzakelijkerwijs mogen worden gebruikt binnen bestaand beleid. 


Economisch domein

De VVD vraagt of het college alle mogelijkheden benut om een link te leggen tussen onderwijs wonen en werk. Te denken valt aan Seedvally en Green Port u laat hier bij naar onze smaak de mogelijkheden onbenut. Schagen als opleidingsstad, daar past het mogelijk vertrek van onderwijsinstellingen niet bij. Wij maken ons zorgen over het gebrek aan daadkracht om deze instellingen binnen Schagen te behouden. De digitale vorm van presenteren is onduidelijk en onnavolgbaar. Dit is geen werken en moet echt anders.

Domein burger en bestuur

U streeft naar een hoger volwassenheid niveau van in control zijn. Wij vragen u de beleidswijzigingen slechts toe te passen als het de rechtmatigheid van handelen raakt en niet te rigoureus in te grijpen in de control-processen. Laat de invulling over aan de wensen van de nieuwe raad!!!

Incidenteel overschot uit eerdere en lopende jaren kan structureel worden aangewend om een buffer te creëren om het toekomstig budgettekort op het openbaar gebied te beperken. indien het amendement van agendapunt 11 wordt aangenomen: hiervoor heeft onze Raad bij het voorgaande agendapunt de amendement van de VVD aangenomen. indien het amendement van agendapunt 11 NIET wordt aangenomen: Hiervoor zal de VVD een amendement indienen.

De VVD pleit er voor om het accommodatiebeleid uit de reguliere middelen van het sociaaldomein te bekostigen en hiermee de vrijvallende 9% OZB terug te geven aan de burgerij. Het door u aangegeven jojo effect heeft u zelf veroorzaak, door de 9% OZB-verhoging tot doel te verheffen i.p.v. het accommodatiebeleid als doel te bestempelen. Waarom u in de toekomst nog eens 10% stijging erbij haalt? Wij weten het niet! Wie houdt u voor de gek? Ons in ieder geval niet.

Op dit moment is uw veel te hoge heffing voor geluk van uw inwoner niet terug te verdienen met de cadeautjes, dat u van het eigen geld de belastingbetaler aanbiedt. Voor deze volksbedotterij passen wij. Lasten verlaging, ja daar is VVD VOOR! Nog voor 21 maart 2018 zien we hierover uw voorstel tegemoet.

Het opnemen van een stelpost voor onderuitputting hoort wat ons betreft niet in de begroting. Hiervoor gebruik je reguliere buffers. Het doet ons deugt dat u de vaste inflatiecorrectie dichter bij de inflatie brengt. We zijn nog steeds niet blij met het systeem van het stapelen van de inflatiecorrectie door de jaren heen. Daarnaast had u gezien de buitensporige verhogingen van afgelopen jaren en de huidige overschotten op de nullijn kunnen gaan zitten.

Door alle ruimtelijke projecten bij sociaal domein te plaatsen, lijkt het dat u een voorschot neemt op het vertrek van Wethouder van der Veek, of houdt u nog steeds vol dat deze projecten in het sociaal domein thuishoren? Zoals u weet is en blijft mijn VVD tegen het belasten van bezit, zoals in de vorm van OZB.

U zult begrijpen dat als er niets gewijzigd in deze begroting op dit gebied de VVD niet kan instemmen met deze begroting.