Tekst en uitleg stellingen NHD

A.

Zonneparken op weilanden moeten overal kunnen.

ONEENS

Voor de VVD heeft zonnepanelen plaatsen prioriteit eerst op de daken van huizen, schuren, stallen en op industrie terreinen. Op agrarisch bouwpercelen, naast voorziening in eigen behoefte, ook ruimer toestaan binnen aan te geven gebieden en wanneer er ook geen planologische beperkingen nodig zijn.

 

B.

Er moet meer ruimte komen voor woningbouw op het platteland bij sloop van leegstaande agrarische bebouwing.

EENS

Leegstand is funest voor het platteland. Leegstaande agrarische gebouwen moeten een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld B&B, campings, of gesloopt worden. Gezien het aantal tekorten op (betaalbare) huizen binnen de gemeente Schagen dient er door de provincie besloten te worden, buiten de rode contouren woningbouw toe te staan. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met waarden van karakteristieke bebouwing en het landschap.

 

1.

Om het sociaal domein betaalbaar te houden, is bezuinigen op zorg onvermijdelijk.

EENS

Gezien de overschotten van de laatste twee jaren is het niet reëel nu nog meer te bezuinigen op de zorg. De VVD heeft er voor gezorgd dat deze overschotten niet compleet opgegaan zijn het weggeven van cadeautjes. 2018 is amper begonnen en wij zitten al met een rekening van bijna een half miljoen Euro, welke betaald moet worden uit de reserve van het sociaal domein. De VVD is van mening dat elk overschot binnen het sociaal domein, dit jaar, aangehouden moet worden voor tegenvallers. Op dit moment is het nog onbekend welke taken wij van Den Haag moeten gaan uitvoeren en hoeveel ons dit gaat kosten.

 

2.

De gemeente moet zo veel mogelijk geprivatiseerde taken weer in eigen hand nemen (ontwikkeling, haven of afvalinzameling).

ONEENS

Ondernemers kunnen prima zelf bepalen hoe zij kunnen inzetten op ontwikkeling van de gemeente Schagen. Dit kan prima gebeuren in samenwerking met de gemeente.

 

 

3.

Op termijn moeten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel fuseren tot één Noordkopgemeente.

ONEENS

Wij zijn amper 5 jaar geleden begonnen met een fusie. De karakteristieke eigenschappen van onze kernen zijn compleet anders dan bijvoorbeeld de stad Den Helder. Wij hebben een unieke regiofunctie niet verenigbaar met veel andere steden. Daarbij zijn de lijnen tussen de kernen en de gemeente Schagen kort gebleven. Op de lange termijn is een fusie met Hollands Kroon mogelijk gezien het plattelandse karakter.

Wel dient het lokale bestuur steeds meer regionaal samen te werken. Denk aan beleidsterreinen economie, bereikbaarheid en werken bijvoorbeeld.

 

4.

Er moeten soepeler regels komen voor winkeliers, bijvoorbeeld om alcohol te schenken aan klanten.

ONEENS

Vereenvoudiging van regels , zoals bijvoorbeeld avondopeningen en koopzondagen is noodzakelijk, daarbij hoort niet het schenken van alcohol. Dit is voorbehouden aan horecazaken.

 

5.

De gemeente moet renteloze leningen verstrekken.

ONEENS

Juist de regels voor leningen zijn binnen de financiële wereld aangescherpt. De gemeente dient zich niet als concurrent van banken op te stellen. Daarbij mag een gemeente geen staatsteun geven aan ondernemingen.

 

 

6.

Huisvesting van alleenstaande, jonge vluchtelingen gebeurt bij voorkeur in een woonwijk.

ONEENS

Pas wanneer men statushouder is, ter bevordering van de integratie, dienen zij bij voorkeur in een woonwijk gehuisvest te worden.

 

7.

Schoolzwemmen moet terug.

ONEENS

In de gemeente Schagen wordt reeds door veel scholen schoolzwemmen uitgevoerd. Dit wordt betaald door de ouders. Voor ouders die onder de 130% van de bijstaand leven , kan men financiële steun krijgen door middel van het kind pakket.

 

8.

Het aantal koopzondagen moet worden beperkt.

ONEENS

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.

Ondernemers kunnen prima zelf bepalen wanneer zij open gaan. Daar hebben zij geen gemeente voor nodig.

 

9.

Er moeten meer betaalbare woningen komen voor jongeren.

EENS

Jongeren willen graag in hun dorp of stad blijven. De huidige huizenmarkt biedt onvoldoende ruimte om hieraan te voldoen. De VVD is al jaren voorstander om bijvoorbeeld meer starterswoningen te bouwen.

De gehele Schager economie krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing (mensen worden steeds ouder) en ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder).

Schagen moet erop bedacht zijn en trachten de samenstelling van de beroepsbevolking gezond te houden. De gemeente moet jonge, goed opgeleide mensen weten te binden aan onze regiogemeente. Wil de Schager arbeidsmarkt op termijn gezond en concurrerend blijven, dan moet de gemeente zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan de gemeente binden.

Veel jongeren trekken momenteel uit de gemeente Schagen weg doordat zij geen huis kunnen vinden. Voor onze jongeren en nieuwe inwoners dienen er voldoende betaalbare woning binnen onze gemeente te zijn.

 

10.

Geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen, voordat de huidige zijn gevuld.

EENS

De bedrijventerreinen moeten bereikbaar, veilig en modern zijn en voldoen aan de wensen van deze tijd. We handhaven een goede staat van onderhoud. De oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving. Het opknappen van oude bedrijfsterreinen geniet de voorkeur boven het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan kijkt de gemeente of het terrein omgezet kan worden naar woonbestemming of een andere passende bestemming

 

11.

Er moeten meer handhavers komen om de gemeente schoon en veilig te houden.

EENS

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veiligheid gaat verder dan het inrichten van handhavingsbevoegdheden voor de overheid. Ook de woon- en werkomgeving draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Hierbij kunnen we met z’n allen de gemeente helpen door onze verantwoording te nemen.

Wijkagenten zijn de ogen en oren in de buurt en vormen de hoeksteen van de politieorganisatie. Meer politie op straat is in belang van o.a. verkeersveiligheid.

Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.

De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.

 

 

12.

Er moet een gesubsidieerd netwerk van belbussen komen.

ONEENS

Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.

Wij zijn voorstander om een bestuurlijk overleg te organiseren met de drie gemeenten in de Kop van Noord-Holland met als doel de juridische en praktische haalbaarheid van een tender voor brede vervoersallianties te onderzoeken.

 

13.

Er moeten meer woningen worden gebouwd in dorpskernen.

EENS

Daar waar mogelijk zonder aantasting van de kernen. Natuurlijk moet dit ook buiten bebouwd gebied kunnen (rode contouren).

 

14.

Eventuele overschotten van zorgbudgetten moeten niet aan andere zaken worden uitgegeven, maar worden gestort in een speciaal zorgfonds, dat later voor zorgdoeleinden kan worden aangesproken.

EENS

Zie stelling 1

 

15.

Iedere gemeente in de Noordkop moet minimaal drie grote ‘Polenhotels’ (minimaal driehonderd slaapplaatsen) toestaan om het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten het hoofd te kunnen bieden.

ONEENS

Ondernemers krijgen de ruimte om op een humane manier seizoenarbeiders te huisvesten op eigen terrein: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast in woonwijken en het verkeer.

 

16.

De volgende burgemeester van de gemeente moet zijn gekozen door inwoners.

ONEENS

De gemeenteraad kiest de burgemeester. De gemeenteraad (in de vorm van een vertrouwenscommissie) voert de sollicitatiegesprekken en kiest de meest geschikte kandidaat. Hierbij wordt rekening gehouden met alle politieke partijen.

 

17.

Gemeenten moeten deelname door inwoners aan windenergie-initiatieven, zoals de Poldermolen in Wieringerwerf, stimuleren en alle ambtenaren een aandeel geven.

ONEENS

Deelname door inwoners in windenergieprojecten kan een effectieve methode zijn om het draagvlak voor de realisering van windenergieprojecten te versterken. De VVD is voorstander om windenergie initiatieven op zee, buiten zichtbereik, te laten plaats vinden. De VVD is geen voorstander om ambtenaren een aandeel te geven.