De Schager VVD is tegen het plaatsen van windturbines binnen 600 meter van woningen.

Er is de laatste tijd veel tumult geweest rondom het plaatsen van windturbines binnen 600 meter van woningen. Ook de media heeft veelvuldig aandacht hieraan besteed.

Draagvlak van onze inwoners en bedrijven is een must om de Regionale Energie Strategie (RES) succesvol te laten zijn. Zonder dit draagvlak geen bestaansrecht voor de RES.

Politiek moet betrouwbaar zijn. We moeten duidelijkheid verschaffen hoe wij denken over de ruimte die windturbines straks gaan innemen.

Er is de afgelopen weken veel aandacht besteed voor de omgevingsvisie binnen de gemeente Schagen. De RES wordt hier straks een onderdeel van.

Verbazing was er alom toen de Provinciale Staten met hun perspectief op de Regionale Energie Strategie kwam, met daarop vooruitlopend twee kaarten met zoekgebieden voor wind en zon.

En dat terwijl de RES regio nog bezig is met het opstellen van de zoekgebieden.

De provincie hanteert nog tot aan de RES het principe nee tenzij, dit over plaatsing van windturbines binnen 600 meter. Belangrijk in deze is de zin, tot aan de RES. Na een niet zo soepel verlopende vergadering van de Provinciale Staten zijn weliswaar de kaarten eruit gehaald, maar het gevoel van wantrouwen is gebleven.

Hier moeten we iets aan doen!

De VVD heeft daarom de motie vreemd aan de orde van de dag over de minimale afstand windturbines tot woningen ingediend.

Wij willen een stukje zeggenschap over de RES om onze inwoners het vertrouwen weer terug te geven. De wensen en bedenkingen die straks voor de concept RES gelden willen wij niet afwachten.

De VVD vraagt niet veel aldus Ingo Kroon, raadslid, wel om te zorgen dat een groot deel van onze inwoners het vertrouwen in de politiek terug krijgen door het plaatsen van bufferzones in het zoekgebied wind van minimaal 600 meter rondom woningen, kernen en steden waarin geen windturbines mogen komen. Hiermee schaffen we duidelijkheid aan en dat de we nu reeds luisteren naar de wensen van onze inwoners. Zoals ook duidelijk is geworden tijdens de lokale RES ateliers.

Leefbaarheid in de gemeente Schagen is een groot goed.

Voorts vragen wij de Wethouder om onderzoek te laten uitvoeren, het liefst regio-breed, of deze afstand verruimd moet worden naargelang de windturbines groter worden.

De motie heeft het niet gehaald. Alleen D66 was voorstander. Het CDA wil zelfs de mogelijkheid om deze afstanden te verkleinen. Dezelfde motie heeft het in Koggenland overigens wel gehaald.

De VVD probeert regio breed, samen op te trekken om geen overhaaste beslissingen te nemen naar aanleiding van het klimaat akkoord.