Werk en Inkomen

Het is voor de VVD niet vanzelfsprekend dat landelijke bezuinigingen in het kader van de wet Werken naar Vermogen, 1 op 1 worden omgezet in gemeentelijk beleid. Het is de keuze van de raad om hierin zijn grenzen aan te geven.

De VVD vindt het onwenselijk, dat het minima- en armoedebeleid burgers gevangen houdt in een uitkering. Wij willen dat dit beleid prikkels naar werk geeft. Het minima- en armoedebeleid moet meer uitgebreid worden met maatregelen die deelname aan de samenleving bevorderen. Voor mensen die een gemeentelijke uitkering ontvangen, wil de VVD als voorwaarde dat de ontvanger, via maatwerk, een maatschappelijke bijdrage levert.

Voor de VVD is werk topprioriteit. Mensen met een (gemeentelijke) uitkering moeten gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Wij vinden dat alle personen met een gemeentelijke uitkering een traject van de gemeente aangeboden moeten krijgen om hun capaciteiten te stimuleren met werk als einddoel.

De VVD wil dat verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen worden aangesproken om hun verantwoordelijkheid te nemen deze mensen te ondersteunen bij deze trajecten naar werk.

Fraude en misbruik van sociale voorzieningen moeten actief door de gemeente worden bestreden. Verificatie van cliƫntengegevens via databestanden geeft de gemeente het middel om alert te zijn. De gemeente moet consequent sancties opleggen.

De wet werken naar vermogen zorgt ervoor dat er steeds meer intergemeentelijk samengewerkt moet worden. De VVD staat achter deze ontwikkelingen en ziet graag dat de bestaande intergemeentelijke sociale dienst zich doorontwikkelt tot een regionale sociale dienst. Het samenvoegen van de sociale werkvoorziening Noorderkwartier met de ISD is een goede ontwikkeling. Belangrijk is dat er een regionale werkgeversbenadering komt, met daarbij een subregionale benadering. In de praktijk blijken teveel organisaties zonder afstemming dezelfde werkgevers te benaderen. Werkgevers zijn hier niet blij mee met als gevolg dat het steeds lastiger wordt kandidaten te plaatsen. Door juist ook hier de krachten te bundelen van bijvoorbeeld arbeidsmarktconsulenten van ISD en UWV werkbedrijf, zal een benadering van de markt constructiever verlopen voor werkgevers met als positief resultaat een betere en snellere plaatsing van kandidaten en dus uitstroom uit het sociale vangnet.