Zorg en welzijn

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft tot doel zorg en ondersteuning aan onze inwoners te bieden, zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De VVD gaat uit van de vraag “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”. Voor ons is zelfredzaamheid het uitgangspunt, tenzij omstandigheden dit belemmeren. Er dient een zorgvuldige toekenning plaats te vinden en er moet goede controle en evaluatie op het naleven van de WMO zijn.

De toegang voor de burger tot zorg en ondersteuning dient overzichtelijk te zijn. Indicatiestelling vindt plaats bij de inwoner thuis. De VVD staat voor een degelijke WMO-adviesraad waarbij alle prestatievelden worden gerepresenteerd, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de WMO diensten.

De bezuinigingen van het Rijk op WMO-gelden en de AWBZ raken het beleid van de gemeente fors. In overleg met de WMO-adviesraad en groeperingen die de belangen van senioren en mensen met een handicap behartigen, dient gezocht te worden naar een passende oplossing voor diegenen die vallen binnen een duidelijke inkomenstoets.

Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen op de volledige steun rekenen van de VVD. Het is een vanzelfsprekendheid dat zij op alle mogelijke manieren worden gefaciliteerd.

Door het Persoonsgebonden budget (PGB) kunnen inwoners zelf beslissen waar zij de zorg inkopen waarvoor zij zijn geïndiceerd. De VVD is voorstander van het PGB en het liberale gedachtegoed hierachter, maar vindt dat besteding hiervan te allen tijde verantwoord moet kunnen worden.

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie. De VVD maakt zich sterk voor een deur-tot-deur beschikbaarheid van de senioren/60+/buurtbus in de gehele gemeente.