Anbi

Op 3 mei 2022 is de Stichting Fractiegelden VVD Schagen opgericht. U kunt donateur van deze stichting worden. Uw vrijwillige bijdrage wordt dan ingezet voor de financiering van de komende campagne van de VVD Schagen of tussentijdse evenementen van VVD Schagen. Vanwege de ANBI-status is uw gift belastingaftrekbaar. Hieronder leest u meer over de stichting.

Doel
De stichting heeft als doel:

  1. Het beheren van gelden van de gemeenteraadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de gemeente Schagen.
  2. Bovendien spant de stichting zich in om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning aan te wenden teneinde de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de fractie te versterken, alsmede
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige haar ten dienste staande middelen. Zij beoogt het algemeen nut en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur

Het vrijwillige bestuur van de stichting bestaat uit:
- Jan Bouwes, voorzitter
- Willem van de Sande, penningmeester
Zij ontvangen voor hun inspanningen geen beloning.

Activiteiten
De stichting voorziet in de financiële bekostiging van de komende campagne van de VVD Schagen of tussentijdse evenementen van VVD Schagen (bv.  zaalhuur, productie van communicatiemiddelen, werkbezoeken, vergaderbijeenkomsten, scholing (incl. Literatuur) of het inhuren van externe expertise). Ook betaalt de stichting de administratieve kosten, zoals bankkosten en het laten opstellen van een jaarrekening door een externe (indien nodig).

Financieel verslag

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarstukken worden uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar aangeboden. Het financieel verslag, waaronder de goedgekeurde balans en de in- en uitgaven worden jaarlijks gepresenteerd op deze website.

Inschrijvingen
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een fiscaal nummer:
KvK: 86283715
RSIN/fiscaal nummer: 8639.20.081

Donataties
Gunt u uw lokale VVD Schagen een financiële bijdrage, dan kunt u zich melden bij het secretariaat van de Stichting Fractiegelden VVD Schagen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening: NL29.RBRB.8836.381.545

Contact

Heeft u belangstelling om donateur te worden? Stuur dan een bericht aan secretaris@vvdschagen.nl.  Eén van de bestuursleden neemt dan contact met u op.